Vedtægter

Vedtægter for E/F Tønderhus

De officielle tinglyste vedtægter findes her. Dette er en kopi af samme vedtægter, men kan nu bruges med hjemmesidens søgefunktion. Det er dog altid de officielle tinglyste vedtægter, der er gældende.

§ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision, vedligeholdelse, udgiftsfordeling og sikkerhedsstillelse m.v. i det omfang forholdet ikke er reguleret i lov om ejerlejligheder.

Ejerforeningens navn er Tønderhus og foreningens hjemsted er Københavns kommune.

Ejerforeningens formål er at administrere den fælles ejendom og andre fælles anliggender for medlemmerne, der er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Stk. 2. For ejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne direkte, personligt og solidarisk, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

Stk. 3. Medlemskab er pligtmæssigt, og indtræder den dag, hvor den pågældende ejer uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen.

Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet.

Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser ophører dog først, når den nye ejers skøde er endelig og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt.

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid. Kravet skal dog gøres gældende senest 12 måneder efter overtagelsen.

§ 2. Generalforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning for den trufne afgørelse.

Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at ⅔ af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Se tillige § 15, stk.5.

Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst ⅔ af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

§ 3. Ordinær generalforsamling

Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned generalforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
 4. Drøftelse af kommende vedligeholdelsesarbejder
 5. Forslag jævnfør § 4
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse
 7. Valg af formand for bestyrelsen
 8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen udsendes årsregnskab og budget.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

§ 4. Forslag

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest 21 dage før generalforsamlingen. Sådanne forslag, samt forslag som bestyrelsen agter at stille, skal udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 25% af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden.

§ 6. Stemmeret og fuldmagt

Ethvert medlem har stemmeret i forhold til det til lejligheden hørende fordelingstal.

Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt dertil.

En fuldmagtshaver kan kun afgive stemmer i forhold til to fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

Stk. 3. Dirigenten kan begrænse taleretten til én person pr. lejlighed.

§ 7. Dirigent og referat

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke behøver at være medlem af ejerforeningen.

Stk. 2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen, og udsendes til medlemmerne  senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 2-4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter.

Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer. I alle tilfælde gælder, at bestyrelsesmedlemmer skal være folkeregistertilmeldt i lejligheden.

Stk. 2. Hvert andet år afgår formanden. Af de bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse af sit hverv.

§ 9. Bestyrelsens pligter

Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring kombineret grundejerforsikring og eventuel bestyrelsesansvarsforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævede.

Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget og føres forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.

Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Ved udsendelse af påkrav om manglende betaling af bidrag, skal skyldneren betale et af bestyrelsen fastsat påkravsgebyr til administrator samt renter til ejerforeningen.

Stk. 3. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere 2 medlemmer er til stede.

Stk. 5. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 6. Bestyrelsen udarbejder et referat. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde, af de bestyrelsesmedlemmer der har deltaget på mødet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at bestyrelsen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilsutning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal pålægge bestyrelsen at tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

Stk. 8. Bestyrelsen eller generalforsamling kan beslutte, at opkrævning af bidrag til ejerforeningen, i det omfang der ikke sker opkrævning efter måler, skal specificeres således, at opkrævning til grundfond, vand/vandafledning, varme og el fremgår særskilt af hver opkrævning.

§ 10. Administration

Bestyrelsen kan selvstændigt beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen, med tilslutning fra mindst 25 % af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

Stk. 2. Administrator skal være ansvarsforsikret og omfattet af erstatningsfond eller kautionsforsikring og forpligtet af regler om god administratorskik. Administrator bør ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 11. Tegningsret

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne.

§ 12. Opsparing til vedligeholdelse

Når det begæres af mindst 25 % af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 25 % af de årlige ordinære fællesbidrag ekskl. varme, indtil opsparingens størrelse svarer til de seneste 3 års ordinære fællesbidrag. Opsparingen tilhører ejerforeningen, og den enkelte ejer kan ikke disponere derover.

Beslutning om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Beslutningen træffes med det flertal, der kræves efter § 2.

§ 13. Revision

Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen, når det begæres af mindst 25 % af foreningens medlemmer efter antal eller fordelingstal, skal revisor være til statsautoriseret eller registreret.

Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og regnskabet påtegnes af revisor.

§ 14. Årsregnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

§ 15. Vedligeholdelse

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig fornyelse og vedligeholdelse, herunder fornyelse og udvendig vedligeholdelse af døre mod fællesarealer samt fornyelse og vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder fælles varmeanlæg.

Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, vinduer ind og udvendigt, gulv- og vægbelægning i baderum, eventuelle terrasser, loftpuds, indvendige døre, egne dørlåse og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatormålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til/i de enkelste ejerlejligheder.

Stk. 3. Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i lejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelsespligt.

Stk. 4. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist.

Efterkommes krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for medlemmets regning på foreningens vegne.

Stk. 5. En generalforsamling kan efter reglerne om vedtægtsændringer § 2, stk. 2 beslutte, at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af vinduer og/eller ruder overføres til fælles vedligeholdelse/fornyelse, og at pligten til vedligeholdelse/fornyelse af radiatorer, radiatorventiler og radiatormålere overføres til fælles vedligeholdelse/fornyelse.

Stk. 6. Medlemmerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, skilte, reklamer m.m. uden bestyrelsens samtykke.

§ 16. Udlejning

Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med tidsbegrænset, skriftlig lejekontrakt og bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens godkendelse kan betinges af, at ejeren stiller sikkerhed overfor ejerforeningen, svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag.

Stk. 2. I tilfælde af en udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, har foreningen de samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser, der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.

§ 17. Pantesikkerhed

Til sikkerhed for betaling af fællesbidrag og i øvrigt for ethvert krav, som ejerforeningen måtte få på et medlem, herunder udgifterne ved et medlems misligholdelse, er en køber af en ejerlejlighed, efter nærværende vedtægters tinglysning, forpligtet til at udstede og lade tinglyse et ejerpantebrev af rente 6% p.a. over diskontoen, stort kr. 32.000,- hvilket ejerpantebrev håndpantsættes i ejerforeningen.

Stk. 2. Udover nævnte beløb omfatter pantesikkerheden endvidere sikkerhed for forrentning af foreningens krav samt sikkerhed for alle omkostninger foreningen med føje har afholdt til inkasso af foreningens tilgodehavender, udlæg, inddrivelse samt varetagelse af foreningens interesser i tilfælde af pågældende ejerlejligheders misligholdelse i øvrigt, eller i tilfælde af retsskridt mod pantet fra anden side.

Stk. 3. Ejerpantebrevet respekterer de på ejerlejligheden påhvilende servitutter og byrder, men respekterer i øvrigt ingen pantegæld, således at køber er forpligtet til at lade ejerpantebrevet lyse forud for lån optaget i forbindelse med køb af ejerlejligheden.

Stk. 4. Skyldige beløb forrentes uden særlige påkrav fra forfaldsdatoen. Med en årlig rentesats svarende til sædvanlig procesrente.

§ 18. Tinglysning

Nærværende vedtægter for ejerlejlighedsforeningen Tønderhus begæres lyst som servitut på samtlige ejerlejligheder under matr. nr. 541 Utterslev, ejerlejlighed nr. 1 – 149, beliggende Borups Allé 233A til og med 249E – 2400 København NV, som gensidigt berettiget bebyrdende deklaration.

Stk. 2. Samtidig begæres tidligere tillæg til vedtægter lyst 07.01.1997 aflyst af tingbogen.

Stk. 3. Påtaleberettiget er foreningen ved dens bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer.