Ordensregler

Ordensreglement

Ejerforeningen Tønderhus
Borups Allé 233-249E
2400 København NV

Affald

Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes andet sted end i affaldscontainerne.

Sortering af affald skal ske i forhold til de dertil opstillede containere.

Storskrald skal afleveres i storskralderummet (efter aftale med viceværten), der er placeret i gården. Der må ikke henstilles storskrald andre steder.

Byggeaffald og andet affald, der ikke kan fjernes af den almindelige dagsrenovation, må ikke henstilles på ejendommens område, men skal istedet bortskaffes af den pågældende ejer. Vi gør opmærksom på at man her kan benytte Genbrugsplads Bispeengen til formålet. Har man ikke selv mulighed for at komme ned med det, kan man benytte sig af services som Skraldebilen. Hvis ikke man selv borskaffer sin renovation vil beløbet blive lagt oven i fællesudgifterne for foreningen.

Da rørene kan stoppe til, må der kun smides toiletpapir i WC’et. Ting som klude, vat eller andet affald giver anledning til tilstoppede rør, og bør derfor undgåes.

Erhvervslejemål skal selv fjerne erhvervsaffald.

Anmeldelse

Ejeren skal straks foretage anmeldelse til vicevært eller ejendommens administration, hvis der sker skade på installationer og lign, når udbedring er uopsættelig nødvendig. Der er i begge porte opsat oplysning om tilkaldeordning i nødstilfælde uden for viceværtens almindelige arbejdstid. Samme oplysninger findes også unde kontakter her på siden.

Der skal hurtigst muligt ske anmeldelse af skade, fejl m.m. på fælles installationer til viceværten, så der ikke sker større skade.

Angreb af skadedyr (f.eks. rotter, kakerlakker eller lign.) skal straks meldes til viceværten.

Cykler, barnevogne o.lign.

Cykler, trækvogne o.lign. må ikke henstilles på ejendommens trapper, opgange, havemellemgange og op af facader.

Cykler skal stilles i cykelstativer i gården eller i cykelkælder. Der er indrettet cykelkælder i nr. 235A og nr. 249B.

Barnevogne med mere må ikke henstilles i indgangspartiet på hovedtrapperne, pga. brandfare vurderet af brandmyndighederne.

Cykler, barnevogne m.v. der er ulovligt placeret, vil blive fjernet uden ansvar.

Efterladte cykler vil med mellemrum blive samlet sammen. Viceværten vil ved opslag på tavle på hovedtrappe gøre opmærksom på dato, hvor cyklerne vil blive kørt væk, såfremt ejeren ikke gør krav på sin cykel.

Facader

Ejendommens nuværende udvendige udseende må ikke uden bestyrelsens samtykke ændres af de enkelte ejere. Dvs. vinduer må ikke ændres eller males, der må ikke opsættes antenner blomsterkasser eller lignende. Navneskilte i dørtelefoner og postkasser må kun udskiftes af viceværten. 

Fodring

Fodring af fugle og vilde dyr, er ikke tilladt. Heller ikke fra vinduer, terrasser eller haver. Dette er for at undgå rotter.

Fyrværkeri

Afbrænding af fyrværkeri må ikke ske fra terrasser, forhaver, vinduer eller ejendommens øvrige arealer – herunder gården.

Gården

Ved brug af gårdens faciliteter henstilles der til at vise hensyn til ejendommens øvrige beboere. Støjende adfærd og snakken skal holdes på et minimum efter 22.00. Ved brug af grill, skal lugt gener minimeres, al affald skal bortskaffes og ved brug af fælles grill skal denne rengøres. Grilning skal ske på flisearealet omkring parkeringspladsen.

Henstilling af ting

På ejendommens fælles arealer (trapper, gange, gårdsplads, kældergange m.v.) må der ikke henstilles kasserede møbler, spande, kasser og lign.

Husdyr

Husdyrhold er tilladt, såfremt det ikke er til gene for øvrige beboere.

Hunde og katte må ikke luftes eller færdes frit i ejendommens gård, trappeopgange, kælderarealer m.v. – det vil sige at de altid skal føres i snor.

Hunde og kattes efterladenskaber skal straks fjernes fra ejendommens områder.

Motorkøretøjer

Parkering må alene ske på de indrettede parkeringspladser af de respektive lejere af parkeringspladserne.

Det er ikke tilladt andre at parkere i gården.
Knallerter og motorcykler må ikke have motoren startet i gården.

Porte

For at mindske støjgener fra trafikken på Borups Allé, skal portene holdes lukket. I stormvejr er det dog af sikkerhedshensyn bedre at de holdes åbne ved at haspning.

Støj

Brug af TV, Radio, musikanlæg, musikinstrumenter, symaskiner og lign. støjende apparater må ikke genere øvrige beboere og bør almindeligvis helt undgås i tiden 22.00-06.00 søndag til fredag og 24.00-08.00 fredag til søndag.

Ved afholdelse af lejlighedsvise festlige lejligheder, eller andre forventelige støjende arrangementer, både indendørs og udendørs bedes naboer varsles. Inden døre, da i egen samt nabo-opgange, uden døre, da med opslag på begge porte.

Brug af støjende værktøj (f.eks. boremaskine) må kun finde sted på hverdage i tidsrummet 07.30-20.00, lørdag og søndag 9.00 til 18.00

Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres og benyttes, så de ikke er til gene for ejendommen eller øvrige beboere.

Støjende adfærd må ikke finde sted på trapper og opgange.

Trappeopgange

Det er ikke tilladt at opsætte, plakater, klistermærker og lignende i ejendommes opgange inkl. døre.

Det er ikke tilladt at ændre trappeopgangens udseende ved f.eks. afsyring af dør, maling af samme m.v. Det er dog tilladt at male døren i eksisterende farve.

Det er dog tilladt at opsætte postvæsenets meddelelse om at man ikke ønsker reklamepost og officielle tyverisikringsskilte (såsom Falck Securitas, nabohjælp operation mærkning).

Navneskilte på porttelefoner kan ved ændringer rekvireres hos viceværten. Uautoriserede navneskilte må ikke opsættes.

Vaskerum og vaskemaskiner

Maskinerne mu kun benyttes dagligt mellem 07.00 og 21.00. Dette bedes overholdt grundet støjgener for de omkringboende.
Maskinerne skal bruges i overensstemmelse med de ophængte betjeningsvejledninger.

Filtrene i tørretumblerne skal renses efter brug. Støv på gulv fejes op, når der er behov for dette. Vaskemaskinernes ydre samt sæbeskåle rengøres efter brug.

Vask af tæpper, gulvtæpper og lign. er ikke tilladt, da det væsentligt forkorter levetiden, eller i værste fald ødelægger maskinen. Farvning af tøj er heller ikke tilladt, da det kan ødelægge andre beboeres tøj ved brug af samme maskine.

Reservering af vasketur inkluderer retten til også at bruge tørretumbler. Såfremt tørretumbler er ledig kan denne frit benyttes.

Vasketursystemet

Når man ønsker at reservere vasketur, anbringes hængelåsen påført ejerlejlighedsnummer i den ophængte vasketavle. Efter endt tur, flyttes hængelåsen til den nye ønskede vasketur eller til P-skinnen øverst på brættet.

Er vasken ikke påbegyndt senest 15 min. efter det valgte tidspunkt er vasketuren bortfaldet. Kun én autoriseret lås pr. lejlighed er tilladt. Uautoriserede låse vil blive klippet.

Ved fraflytning skal hængelåsen med nøgle afleveres til den nye ejer. Såfremt den nye ejer ikke har fået overdraget hængelås og nøgler kan dette rekvireres hos viceværten.

Vinduer

I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer på trapper, i kældre og på loftsrum holdes lukkede.

Gennerelle regler for altanerne

– Altaner og terrasser skal holdes ryddeligt og ikke bruges til opbevaring af storskrald, papkasser, tomme flasker og lignende

– Der må ikke opsættes parabolantenner på hverken altaner eller terrasser. Ej heller må der hænge altankasser, der vender ud mod fællesarealerne, de skal hænge på indvendig side.

– Der må ikke opæsttes markiser over lejlighedsskellet. Ydermere skal læskærme være de officielt vedtagende. Dvs. Matteret glas over ræling samt stof-skærm i Frederiksberggrønt stof efter aftale med bestyrelsen

– Der må gerne tørres tøj på altaner og terrasser, såfremt dette ikke hænger over rækværkets højde. Udluftning af sengetøj på altanbrystninger er tilladt i kortere perioder

– For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne eller terrasserne, er det ikke tilladt at efterlade madvarer eller ligge brød ud.

– Der må ikke monteres/bores ting i væggene eller hænges på nedløbsrør.

– Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne/terrasserne. Ej heller må der rystes klude og/ eller tæpper ud over altanerne.

– Altanerne, samt vægge og lofter må ikke males, dog må træværket gerne behandles med farveneutralolie

– Ydermere, så præciseres det at de almindelige ordensregler i forhold til støj og larmende adfræd skal overholdes. Hvorfor der ved fester mv. skal holdes lukket dør.

– Ved brug af grill, så skal følgende regler overholdes:

– På altaner og terrasser må der kun bruges gasgrill ikke kulgrill.

– Grillen skal stå på et fast og ikke bærndbart underlag, som metal, sand eller beton. Læg fx en stenplade under.

– Grillen placeres i passende afstand fra overflader og ting, der kan brænde dvs. Ca en halv meter frirum rundt om grillen i forhold til andre flader. Mere afstand såfremt der er fx en dug eller en markise

– Gasgrillen tilsluttes gasflaske på højst 10kg. Der må ikke stå ekstra gasflasker som reserve.

– Grillen må ikke forlades, før den er slukket.

Overholdelse af husorden

Alle skal aktivt bidrage til at hjælpe andre med at overholde husordenen. Det er i alles interesse, at vi bor i trygge rammer og efterlever husordenen. Den er udarbejdet for beboerne og har til hensigt at skabe ro, tryghed og tilfredshed for alle beboere.

Idet bestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt, har de pligt til, og ejendomsfunktionærerne ret til, at påtale gældende bestemmelser. Dette sker normalt mundtligt og gentages skriftligt, hvis forholdene ikke bliver rettet.

Når du modtager vejledning og henstillinger fra bestyrelsen under henvisning til vedtægter eller ordensregler (husorden), har du pligt til at efterkomme dem uden ophold og inden for den frist, som afdelingen sætter for at bringe forholdet i orden.