Referat (web), bestyrelsesmøde Tønderhus 13.03.2023

Tilstedeværende: Louise (formand), Per (vicevært), Ann-Kathrine, Mads G., Allan.

Afbud: Nina Mads N. (suppleant), Heidi (suppleant).

 1. Besvarelse af mails.

Alle indkomne mails siden sidste møde er blevet besvaret.

 1. Nyt fra formand.
  1. Se pkt. 3
 2. Nyt fra vicevært.
  1. Vaskeri. Tom er gået i gang med renovering. Maling af gulv/loft (ca. 15.000 kr. i alt) er godkendt.
  2. Maling af vandskade v/kvist 235C er gået i gang.
  3. Oprydning af indbo i kælder under børnehave er gået i gang. 
  4. Faldstammer under børnehaven udskiftes af Østblik VVS.
  5. Dørholdere er ved at blive færdigmonteret.
  6. Indkomne forslag. Afslået.
 1. Internt punkt. 
 1. Referater på hjemmeside opdateres. 
 1. Internt punkt.
 1. Eventuelt.
  1. Problemer med at bagdøre står ulåst. Per sætter sedler op.
 1. Næste møde: Mandag d. 17. april kl. 18.00.

Tønderhus bestyrelsesmøde Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 18.00.

Til stede: Louise, Mads G., Allan, Mads N (suppleant), Per (vicevært). Ann-Katrine med online.

Ikke tilstede: Nina, Heidi (suppleant)

 1. Nyt fra formand
  1. Danakon. Skraldeskur og belægning.
   1. Skraldeskuret. Udbudsmaterialet er færdigt. Afventer stadig for svar fra KK. Udbuddet sendes til bl.a. Greenwood. Vi finder yderligere entreprenører via Danakon.
   2. Belægningsarbejde. Er godkendt.
  2. Møde med administrator.
   1. Skrivelser til beboer vedr. vinduer, el- og vvs-arbejde via Administrator. Beslutning godkendt af bestyrelsen.

2. Nyt fra vicevært

 1. Gårdstrategi. Vedr. parkering langs genforeningspladsen. Tidligere dokument fra tidligere bestyrelse ligger på intranet. Per indhenter password. 
 2. Oprydning i gården. Skrotgård pris fra 2021: 7.100 kr. ex. Moms (cykler +2000 kr.). Container koster ca. 2.500 kr.
 3. Skægkræ. Der er sendt skrivelse rundt. Sagen er afsluttet fra vores side.
 4. Tilbud på istandsættelse af vaskeri (uden gulvmaling). 
 5. Dørstopper. 
 1. Opsamling på sidste møde
  1. Gennemgang og besvarelse af indkomne e-mails. Ingen uafsluttede henvendelser.
 2. Eventuelt
  1. Generalforsamling. Datoforslag slut april/start maj.
 3. Punkter til næste møde
  1. Arkivering af dagsordener og referater i Probo.

Dato for næste møde: Mandag d. 13. marts kl. 18. 

Bestyrelsesmøde E/F Tønderhus Torsdag d. 12. januar 2023

Til stede: Louise (formand), Mads G., Ann-Katrine, Allan, Heidi (suppleant), Per (vicevært).

Ikke til stede: Nina (næstformand), Mads N. (suppleant).

Referat

 1. Nyt fra formanden.
  1. Behandling af sag om skægkræ i opgang.
  2. Behandling af støj klagesag.
  3. Behandling af sag om vandskade 1 i lejlighed.
  4. Behandling af vandskade 2 i lejlighed.
 1. Nyt fra viceværten.
  1. Knækkede tagsten. Der er foretaget handling i sagen.
  2. Kælderrum med hvidevarer tilsluttet. Ejere bliver kontaktet.
  3. Utæt gulvafløb i kælder. Administrator kontakter lejlighedens beboer.
  4. Test af dørholder i opgang. Virker ikke efter hensigten. Indkøb og test af ny model.
 1. Opfølgning fra sidste møde.
  1. Parkeringsskilte er bestilt og leveret.
  2. Internt punkt.
  3. Parkeringspladser langs Genforeningspladsen. Afventer tilbagemelding fra tidl. Bestyrelse.
 1. Ny procedure for besvarelse af bestyrelsesmail. Løsning afprøves.
 2. Orientering om ny advokat hos ejendomsadministrator. Møde er fastsat.
 3. Forslag om renovering af vaskeri. Bestyrelsen afventer tilbud.
 4. Oprydning af kælder. Stigende problemer med henstillede genstande i kælderen. Der laves et opslag. Bestyrelsen afventer resultat.
 5. Bortskaffelse af affald/ophobning i skraldeskuret. Vicevært bruger alt for meget tid på oprydning. Det undersøges, hvor mange penge der årligt bliver brugt på oprydning. Resultat skal være udgangspunkt for løsning.
 6. Evt. Ingen punkter.
 7. Næste møde. Tirsdag d. 7. februar.

Bestyrelsesmøde Tønderhus Dato: 21.11.2022 kl. 18:30

Tilstede: Louise, Mads G., Ann-Katrine, Allan, Heidi (suppleant), Per (vicevært). Afbud: Nina og Mads N.(suppleant).

Dagsorden

1. Nyt fra formand:

Greenwood kommer med planter til espalie i uge 48.

Vinduer. Administrator har skrevet til kvistlejligheder, hvor vinduer skal udskiftes inden kvist arbejde kan afsluttes.

Undersøgelse om der er krav om Frovin vinduer v/udskiftning. Det undersøges hos Københavns Kommune (KK).

2. Nyt fra viceværten

Dørstopper købes af Per hos Carl Ras. 5 stk. til test i opgange.

Kviste. Er i gang igen efter blæst. Bliver færdig i uge 48. Dato for malerarbejde bliver bekræftet i denne uge 48.

Døren 249D er færdig og bliver malet i uge 49.

Bekæmpelse af skægkræ. Vi har været i kontakt med Bøgel Skadedyrsservice, som bekræfter, at der ikke er krav om bekæmpelse i ejerforening.

3. Siden sidst

Børnehaven er flyttet pga for få børn her. Vi har ikke hørt noget om evt. salg. Opsætning af P-skilte
Der indkøbes nye skilte til parkeringspladser i gården.

4. Beslutning om trappevask

Vi har modtaget tilbud fra tre firmaer Vi vælger at fortsætte med Rengøringsagenterne, da de er billigst,

men pointerer overfor dem, at de skal forbedre kvaliteten af trappevask, så det når helt op til 3. sal.

5. Parkering ved Genforeningspladsen.

Vi ønsker dialog med KK om skråparkering langs Genforeningspladsen, markering af båse på eksisterende pladser, samt bedre skiltning om parkering forbudt områder.

6. Dato for næste møde.

• 12. januar kl. 18.00.

7. Evt.

• Faste punkter på dagsorden. • Opfølgning fra sidste møde. • Nyt fra formand.
• Nyt fra vicevært.

• Nye træer i gården. Må vente til at blive behandlet til efter skraldeskur er etableret.
• Ønske om modernisering af legeplads må vente til at blive behandlet til efter etablering af skraldeskur. • Fuger ved bagdøre udskiftes løbende til gummifuger.
• Status på varmeregnskab: Afregnes pr. 1.6.21-31.5.21. Forbrug kan aflæses på Techem app.

Referat Bestyrelsesmøde Tønderhus

Bestyrelsesmøde Tønderhus
01.11.2022

Tilstedeværende: Per, Louise, Allan, Nina
Afbud: Mads Guldstad, Mads Nilsson, Ann-Katrine, Heidi

Dagsorden

 • Nyt fra formand
  Intet ny
 • Opfølgning sidste møde
  • Pigsten & Planter
   Er i gang. 
  • Cykelstativ er røget ud af væggen
   Per er obs på den. 
  • Dørstopper
   Vi bestiller 5 til afprøvning
  • Skraldeskur
   Intet nyt, afventer fortsat Københavns kommune. 
  • Vaskeri
   Der er ikke behov for at justere priserne for nu.
   Bookingsystem kommer snarest.
  • Dør 249D
   Arbejdet påbegyndes torsdag d. 3.11.2022
  • Opsamling El- og VVS rapporter
   Er i gang.
 • Nyt fra viceværten
  • Kvistarbejde
   Er i gang, ingen problemer.
  • Forsøg med due-pigge
   Påbegyndes inden længe
  • Cigaret-skodder
   Vi undersøger sagen.
 • Trappevask
  Skubbes til bestyrelsen er fuldtallig.
 • Evt.

Referat

Referat

Bestyrelsesmøde EF/Tønderhus

28.09.2022

Tilstedeværende: Mads N., Mads G., Allan, Louise, Per, Nina

Afbud: Ann-Katrine, Heidi

 1. Punkter fra sidste møde
  1. Valg af næstformand
   Der er ikke rift om næstformandspladsen. Suppleant foreslår muligheden for at gøre det mere attraktivt at være formand + næstformand.
   Nina vælges til næstformand. 
  2. Brandsikring
   Afventer igangværende el- og vvs-gennemgang.  
  3. Status skraldeskur
   Vi afventer fortsat svar fra kommunen. Forventet behandlingstid er 8-10 mdr.
  4. Status dørstoppere
   Der træffes beslutning ved næste bestyrelsesmøde.
  5. Udbedring af dør 249D
   Det har vist sig vanskeligt at fremskaffe dokumentation for, om en fyldningsdør kan isættes forsvarligt i forhold til brandsikkerhed. Det besluttes at få en snedker til at lave en pæn løsning. Per indhenter tilbud. 
  6. Vaskeri
   Betalingsløsningen fungerer. Service af maskiner fungerer generelt godt, og vi bibeholder nuværende service-aftale.
   Online booking virker fra 1. november 2022. Herefter kan maskinerne kun bookes online.
 2. Nyt fra viceværten 
  1. Kvist arbejdet starter op uge 40/42
  2. Hofor anbefaler at skrue ned for varmen
   Vi beslutter ikke at skrue ned, da kolde lejligheder har været en udfordring tidligere. 
 3. Beplantning
  Greenwood kontaktes og bedes påbegynde beplantning. 
 4. Flisearbejde
  Greenwod kontaktes for udbedring af løse pigsten ved brønddækslet.
 5. Opgangsmåtter
  Det besluttes at indkøbe nye måtter til opgangene. 
 6. Dato for næste bestyrelsesmøde
  26.10.2022
 7. Evt.
  1. Pris på vask
   Det undersøges om prisen per vask fortsat er passende efter stigninger i el-prisen. 

Bestyrelsesmøde, 21. juni 2022

Til stede: Louise, Ann-Katrine, Allan, Mads G (via teams), Mads N (suppleant), Per (vicevært).

Dagsorden:

 1. Info fra formand.
 • Fældning af træer ifm. flisearbejde er blevet kritiseret. Det blev dog godkendt på GF, men da personen bag klagen er lejer, er vedkommende ikke blevet orienteret om dagsorden for GF.
 • Skraldeskur. Louise og Per har afholdt møde med Idris, som står for projektet. Bliver med grønt tag. Lever op til krav fra brandmyndigheder. Skur bliver med flytbare skillerum i fiberbeton. Plantegning rektangulært. Skuret er dog ikke tilpasset mål på nye skraldespande, hvorfor vi afventer nye tegninger. Forslag er ikke indsendt til Københavns Kommune (KK) endnu. Vi forventer min. 8-10 mdr. behandlingstid hos KK.
 • Problemer med køkkendør, som binder i en lejlighed. Er opstået efter, at overbo har fået flyttet væg. Overbo har fulgt reglerne, og fået godkendt ombygningen. Administrator er inde over sagen. Forsikring skal ind over.
 • Flisebelægning: Valg af fliser er blevet kommenteret. Man er ærgerlig over valget af fliser. Generelt anbefaler Mads N, at vi altid har en bygherrerådgiver inde over på fremtidige opgaver af denne størrelse. Vi kan måske allerede nå det på denne opgave. Konkret vil vi gerne have undersøgt, om hældning på fliser ud for 249 (der hvor borde/bænke står) er for stejl. Louise/Per spørger Danakon om de kan assistere?
 1. Info fra vicevært.
 • Manglende vandmålere i lejligheder. Techem kommer og monterer målere.
 • Kviste. Kun én kvist (v/237) kræver både blikkenslager og tømrer. Ellers har det kun været mindre reparationsarbejde indtil videre. Der mangler dog stadig ca. 30 kviste.
 • Vindues gennemgang. Danakon har færdiggjort gennemgang. Administrator tager kontakt til de lejligheder, hvor vindue(r) trænger til at blive udskiftet eller repareret. Arbejdet skal ske inden udgangen af 2022.
 1. Internt/kommunikation
 • Platform til beskeder. @EFTonderhus (https://www.facebook.com/EFTonderhus), som bliver brugt til information fra bestyrelsen, har ”kun” 95 følger. Til sammenligning har den private facebookgruppe ’Tønderhus’ 227 medlemmer. Hvordan sikrer vi at information kommer bredest ud, så vi undgår overraskelser bedst muligt? Der arbejdes på at indsætte en velkomsttekst på den private facebookgruppe (227 medlemmer), hvor det tydeligt fremgår, at henvendelser til bestyrelsen skal gå via enten Probo eller mail.
 1. Hvad dækker vores brandforsikring? 
  1. Forsikringen gennemgås, så vi sikrer at vi er dækket. Administrator bliver bedt om at gennemgå vores nuværende dækning.
 1. Manglende dør i lejlighed (hovedtrappe). Det bliver undersøgt, om “fake” hoveddør er ok med brandmyndigheder. Opfølgning på næste møde.
 1. Indkøb af et – måske to – træer til “den sorte plet i græsset (hvor de fældede graner stod). Forslag på GF fra beboer, som ønsker en gennemtænkt plan for, hvad der plantes af træer m.m. over en længere periode. Gerne indhente hjælp fra professionel side (anlægsgartner). Bestyrelsen undersøger muligheder og forslag. Opfølgning på næste møde.
 1. Vand i kælderen under lejlighed. Udløber af gammel sag. Skaden er opstået igen. Beboer er blevet kontaktet af administrator. Bestyrelsen ønsker, at beboer skal få foretaget et vvs-tjek for egen regning. Der skrives til administrator.
 1. Indkøb af måtter til hovedtrapperne.Bestyrelsen godkender indkøb af nye måtter. Vi venter dog til efter flisearbejdet er færdigt.
  1. Dørstopper til hoveddør. Per undersøger mulige løsninger til næste møde.
 1. Eventuelt
  1. Grønt som erstatning for fældede træer. Bestyrelsen kigger på, hvad der kan vokse op ad “væg”. Gerne grønt hele året med et mix af noget der blomstrer.
  2. Ekstra trappevask under flisearbejde.
  3. Greenwood kommer og reparerer port og revne i trappe.
  4. Sommerfest? Bestyrelsen opfordrer til at 3-4 personer melder sig til at stå for sommerfest. Man bedes kontakte bestyrelsen, hvis man gerne vil hjælpe. Skrives også på fb.
  5. Reparation af huller i vejen. Per rykker igen for et svar.
  6. Papiruldisolering i stuelejlighed. Godkendt af bestyrelse.
  7. Reparation af opgange ifm. til/fraflytning. Administrator skal undersøge, om vi kan holde på indskud (eller dele af), så vi kan reparere skader ifm. ind/udflytning.
  8. Løse ledninger på facade. Per undersøger om vi kan få en lift og tjekke op på, om ledninger kan fjernes?
  9. Hovedrengøring af hovedtrapper. Tilbud er modtaget. Vi synes det er for dyrt. Vi indhenter tilbud fra alternativ firma, og vil samtidig få tilbud på alm trappevask. Bestyrelsen undersøger alternativer evt. med udskiftning af måtter inkluderet.
 1. Godkendelse af referat.
 1. Pkt. til næste møde.
  1. Generelt skal ‘opfølgning fra sidste møde på som første punkt.
  2. Betalingsløsning vaskeri.
  3. Konstituering næstformand.

Næste møde: Onsdag d. 20. juli kl. 18.

Referat af bestyrelsesmøde Tønderhus

16.05.2022

Tilstedeværende: Per, Louise, Nina (på Teams), Mads Guldstad, Ann-Katrine Garn, Allan, Mads Nilsson, Heidi

 1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
 2. Info fra formand
  1. Medbringer vedtægterne. Der står ikke noget i vedtægterne om at man ikke må sidde i mere end to perioder. 
  2. Info fra brolægger Mikkel fra GreenWood Meisner ift. belægning:
   Tidsestimatet af projektet er fortsat 4-6 uger.
   Det er et langt større og mere omfattende projekt end vi forestillede os ift. opbevaring af materialer (22 paller fliser af to omgange). Tilbyder at benytte plænen imod genetablering for hans regning. For at undgå at inddrage det grønne areal i løbet af sommerperioden, forsøger vi at frigøre parkeringspladser til formålet. Bestyrelsesmedlemmer med p-pladser er klar til at stille deres pladser til rådighed, for at bevare de grønne områder i løbet af sommeren. Mikkel søger om offentlige p-pladser ved kommunen. Per snakker med Mikkel om evt. inddragelse af området op mod tennisbanerne. 
 3. Info fra vicevært
  1. Kvist
   Det ser ikke umiddelbart ud til, at blikkenslagerarbejdet er så slemt som antaget. Planen er fortsat at lave 4 prøvekviste. Vi er næsten færdige med nummer to. Østblik mener at det ser så godt ud, at de kan klare de fleste på 235 siden uden stillads. Det vil sandsynligvis give en økonomisk besparelse. Skulle der blive behov, er der plads til at vi sætter et stillads op. Det vil spare en masse bøvl, og der vil sandsynligvis også være en økonomisk besparelse. Bemærk: kvisten er ejendommens ansvar, vinduerne er ejers ansvar. Kvistene er alle forskellige. 
  2. Fugt i gulv
   Beboer ønsker nyt gulv i samarbejde med tidligere formand Carsten Hein. Der er svamp i gulvet. Der er sat affugter op, og det er meldt til forsikringen. Vi afventer.
   Der er tørt i kælderrummene under køkkenet.
  3. Louise og Per holder møde med Tommy fra Østblik onsdag kl. 10.30 v. Per, ift. VVS-gennemgang i forhold til varsling og formidling af eventuelle påbud om udbedringer. Der udarbejdes kontrakt inkl. alle aftaler. Østblik laver mange af den slags gennemgange, og har udkast til kontrakter, som vi tager med til administrator. 
 4. Gennemgang af vindues rapport
  Rapporten foreligger. Tre vinduer skal udskiftes øjeblikkeligt. Nogle skal males snarest muligt. Har beboer ikke selv mulighed for at bekoste det/låne i lejligheden, at foreningen kan tage udlæg i lejlighed. Administrator giver besked til de involverede. 
 5. Strip af vinduer i opgange
  Det besluttes at strippe vinduerne i opgange, dels for at undgår glarmesterregninger, dels af hensyn til brandfare.
 6. Status på igangværende projekter
  1. Skraldeskur
   Danakon står for projektet.
  2. Asfaltarbejde
   Afslutning. Per har taget kontakt, men det trækker ud.
 7. Brandsyn
  I kølvandet på Vanløse-branden er det besluttet, og godkendt på generalforsamling, at udføre et brandeftersyn. Gennemgang vil være omfattende. Den bliver skudt til 2023. DBI (Dansk Brand Institut) vil kunne lave en uvildig rapport, som vil kunne være en vejledning.
 8. Eventuelt
  1. Lejlighed med vaskemaskine i stuen. Overdrages til administrator, som tager kontakt til ejendomsmægler.
  2. Møl i kælder ved Pers kontor. Gennemgang af kælderrum.
  3. Vaskekælder. Status. Rykkes igen.
  4. Sommerfest. Skrives på hjemmeside. Opfordring til beboerinitiativ.

Bestyrelsen afholder næste møde d. 21. juni 2022.

Bestyrelsesmøde Tønderhus

14.03.2022

Referat

Tilstedeværende: Per, Louise, Mads, Nina (via zoom)

Afbud: Kim 

 1. Generalforsamling
  Afholdes torsdag d. 28.04.2022 kl. 18.00 i Sportscafeen.
 2. Budgetmøde
  Afholdes mandag d. 21.03.2022 hos Hupfeld og Hove.
 3. Info om vaskeri
  Ny betalingsapp og elektronisk bookingsystem forventes at være oppe at køre inden påske. Yderligere info og instrukser følger.
  JS ventilation har skiftet motoren og aftrækket i vaskeriet virker igen. 
 4. Beslutning vedrørende kældervinduer.
  Beslutning afventer budget for 2022.
 5. Nye træer i gården
  Der er afsat midler til beplantning, der vil ske når det giver mening i forhold til diverse gårdarbejder. 
 6. Beslutning vedrørende brolægning
  Afventer info om opstart og varighed.
  Beslutning forventes truffet mandag d. 21.03.2022. 
 7. Opdatering på affaldsskur
  Vi forventer opdatering fra Danakon ved udgangen af måneden.
 8. Eventuelt
  Gårdudvalget har bedt om 1800 kr. til forskønnelse af gården. Det er godkendt, og vi ser frem til at se de skønne blomster.