Referat Bestyrelsesmøde Tønderhus

Bestyrelsesmøde Tønderhus
01.11.2022

Tilstedeværende: Per, Louise, Allan, Nina
Afbud: Mads Guldstad, Mads Nilsson, Ann-Katrine, Heidi

Dagsorden

 • Nyt fra formand
  Intet ny
 • Opfølgning sidste møde
  • Pigsten & Planter
   Er i gang. 
  • Cykelstativ er røget ud af væggen
   Per er obs på den. 
  • Dørstopper
   Vi bestiller 5 til afprøvning
  • Skraldeskur
   Intet nyt, afventer fortsat Københavns kommune. 
  • Vaskeri
   Der er ikke behov for at justere priserne for nu.
   Bookingsystem kommer snarest.
  • Dør 249D
   Arbejdet påbegyndes torsdag d. 3.11.2022
  • Opsamling El- og VVS rapporter
   Er i gang.
 • Nyt fra viceværten
  • Kvistarbejde
   Er i gang, ingen problemer.
  • Forsøg med due-pigge
   Påbegyndes inden længe
  • Cigaret-skodder
   Vi undersøger sagen.
 • Trappevask
  Skubbes til bestyrelsen er fuldtallig.
 • Evt.

Referat

Referat

Bestyrelsesmøde EF/Tønderhus

28.09.2022

Tilstedeværende: Mads N., Mads G., Allan, Louise, Per, Nina

Afbud: Ann-Katrine, Heidi

 1. Punkter fra sidste møde
  1. Valg af næstformand
   Der er ikke rift om næstformandspladsen. Suppleant foreslår muligheden for at gøre det mere attraktivt at være formand + næstformand.
   Nina vælges til næstformand. 
  2. Brandsikring
   Afventer igangværende el- og vvs-gennemgang.  
  3. Status skraldeskur
   Vi afventer fortsat svar fra kommunen. Forventet behandlingstid er 8-10 mdr.
  4. Status dørstoppere
   Der træffes beslutning ved næste bestyrelsesmøde.
  5. Udbedring af dør 249D
   Det har vist sig vanskeligt at fremskaffe dokumentation for, om en fyldningsdør kan isættes forsvarligt i forhold til brandsikkerhed. Det besluttes at få en snedker til at lave en pæn løsning. Per indhenter tilbud. 
  6. Vaskeri
   Betalingsløsningen fungerer. Service af maskiner fungerer generelt godt, og vi bibeholder nuværende service-aftale.
   Online booking virker fra 1. november 2022. Herefter kan maskinerne kun bookes online.
 2. Nyt fra viceværten 
  1. Kvist arbejdet starter op uge 40/42
  2. Hofor anbefaler at skrue ned for varmen
   Vi beslutter ikke at skrue ned, da kolde lejligheder har været en udfordring tidligere. 
 3. Beplantning
  Greenwood kontaktes og bedes påbegynde beplantning. 
 4. Flisearbejde
  Greenwod kontaktes for udbedring af løse pigsten ved brønddækslet.
 5. Opgangsmåtter
  Det besluttes at indkøbe nye måtter til opgangene. 
 6. Dato for næste bestyrelsesmøde
  26.10.2022
 7. Evt.
  1. Pris på vask
   Det undersøges om prisen per vask fortsat er passende efter stigninger i el-prisen. 

Bestyrelsesmøde, 21. juni 2022

Til stede: Louise, Ann-Katrine, Allan, Mads G (via teams), Mads N (suppleant), Per (vicevært).

Dagsorden:

 1. Info fra formand.
 • Fældning af træer ifm. flisearbejde er blevet kritiseret. Det blev dog godkendt på GF, men da personen bag klagen er lejer, er vedkommende ikke blevet orienteret om dagsorden for GF.
 • Skraldeskur. Louise og Per har afholdt møde med Idris, som står for projektet. Bliver med grønt tag. Lever op til krav fra brandmyndigheder. Skur bliver med flytbare skillerum i fiberbeton. Plantegning rektangulært. Skuret er dog ikke tilpasset mål på nye skraldespande, hvorfor vi afventer nye tegninger. Forslag er ikke indsendt til Københavns Kommune (KK) endnu. Vi forventer min. 8-10 mdr. behandlingstid hos KK.
 • Problemer med køkkendør, som binder i en lejlighed. Er opstået efter, at overbo har fået flyttet væg. Overbo har fulgt reglerne, og fået godkendt ombygningen. Administrator er inde over sagen. Forsikring skal ind over.
 • Flisebelægning: Valg af fliser er blevet kommenteret. Man er ærgerlig over valget af fliser. Generelt anbefaler Mads N, at vi altid har en bygherrerådgiver inde over på fremtidige opgaver af denne størrelse. Vi kan måske allerede nå det på denne opgave. Konkret vil vi gerne have undersøgt, om hældning på fliser ud for 249 (der hvor borde/bænke står) er for stejl. Louise/Per spørger Danakon om de kan assistere?
 1. Info fra vicevært.
 • Manglende vandmålere i lejligheder. Techem kommer og monterer målere.
 • Kviste. Kun én kvist (v/237) kræver både blikkenslager og tømrer. Ellers har det kun været mindre reparationsarbejde indtil videre. Der mangler dog stadig ca. 30 kviste.
 • Vindues gennemgang. Danakon har færdiggjort gennemgang. Administrator tager kontakt til de lejligheder, hvor vindue(r) trænger til at blive udskiftet eller repareret. Arbejdet skal ske inden udgangen af 2022.
 1. Internt/kommunikation
 • Platform til beskeder. @EFTonderhus (https://www.facebook.com/EFTonderhus), som bliver brugt til information fra bestyrelsen, har ”kun” 95 følger. Til sammenligning har den private facebookgruppe ’Tønderhus’ 227 medlemmer. Hvordan sikrer vi at information kommer bredest ud, så vi undgår overraskelser bedst muligt? Der arbejdes på at indsætte en velkomsttekst på den private facebookgruppe (227 medlemmer), hvor det tydeligt fremgår, at henvendelser til bestyrelsen skal gå via enten Probo eller mail.
 1. Hvad dækker vores brandforsikring? 
  1. Forsikringen gennemgås, så vi sikrer at vi er dækket. Administrator bliver bedt om at gennemgå vores nuværende dækning.
 1. Manglende dør i lejlighed (hovedtrappe). Det bliver undersøgt, om “fake” hoveddør er ok med brandmyndigheder. Opfølgning på næste møde.
 1. Indkøb af et – måske to – træer til “den sorte plet i græsset (hvor de fældede graner stod). Forslag på GF fra beboer, som ønsker en gennemtænkt plan for, hvad der plantes af træer m.m. over en længere periode. Gerne indhente hjælp fra professionel side (anlægsgartner). Bestyrelsen undersøger muligheder og forslag. Opfølgning på næste møde.
 1. Vand i kælderen under lejlighed. Udløber af gammel sag. Skaden er opstået igen. Beboer er blevet kontaktet af administrator. Bestyrelsen ønsker, at beboer skal få foretaget et vvs-tjek for egen regning. Der skrives til administrator.
 1. Indkøb af måtter til hovedtrapperne.Bestyrelsen godkender indkøb af nye måtter. Vi venter dog til efter flisearbejdet er færdigt.
  1. Dørstopper til hoveddør. Per undersøger mulige løsninger til næste møde.
 1. Eventuelt
  1. Grønt som erstatning for fældede træer. Bestyrelsen kigger på, hvad der kan vokse op ad “væg”. Gerne grønt hele året med et mix af noget der blomstrer.
  2. Ekstra trappevask under flisearbejde.
  3. Greenwood kommer og reparerer port og revne i trappe.
  4. Sommerfest? Bestyrelsen opfordrer til at 3-4 personer melder sig til at stå for sommerfest. Man bedes kontakte bestyrelsen, hvis man gerne vil hjælpe. Skrives også på fb.
  5. Reparation af huller i vejen. Per rykker igen for et svar.
  6. Papiruldisolering i stuelejlighed. Godkendt af bestyrelse.
  7. Reparation af opgange ifm. til/fraflytning. Administrator skal undersøge, om vi kan holde på indskud (eller dele af), så vi kan reparere skader ifm. ind/udflytning.
  8. Løse ledninger på facade. Per undersøger om vi kan få en lift og tjekke op på, om ledninger kan fjernes?
  9. Hovedrengøring af hovedtrapper. Tilbud er modtaget. Vi synes det er for dyrt. Vi indhenter tilbud fra alternativ firma, og vil samtidig få tilbud på alm trappevask. Bestyrelsen undersøger alternativer evt. med udskiftning af måtter inkluderet.
 1. Godkendelse af referat.
 1. Pkt. til næste møde.
  1. Generelt skal ‘opfølgning fra sidste møde på som første punkt.
  2. Betalingsløsning vaskeri.
  3. Konstituering næstformand.

Næste møde: Onsdag d. 20. juli kl. 18.

Referat af bestyrelsesmøde Tønderhus

16.05.2022

Tilstedeværende: Per, Louise, Nina (på Teams), Mads Guldstad, Ann-Katrine Garn, Allan, Mads Nilsson, Heidi

 1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer
 2. Info fra formand
  1. Medbringer vedtægterne. Der står ikke noget i vedtægterne om at man ikke må sidde i mere end to perioder. 
  2. Info fra brolægger Mikkel fra GreenWood Meisner ift. belægning:
   Tidsestimatet af projektet er fortsat 4-6 uger.
   Det er et langt større og mere omfattende projekt end vi forestillede os ift. opbevaring af materialer (22 paller fliser af to omgange). Tilbyder at benytte plænen imod genetablering for hans regning. For at undgå at inddrage det grønne areal i løbet af sommerperioden, forsøger vi at frigøre parkeringspladser til formålet. Bestyrelsesmedlemmer med p-pladser er klar til at stille deres pladser til rådighed, for at bevare de grønne områder i løbet af sommeren. Mikkel søger om offentlige p-pladser ved kommunen. Per snakker med Mikkel om evt. inddragelse af området op mod tennisbanerne. 
 3. Info fra vicevært
  1. Kvist
   Det ser ikke umiddelbart ud til, at blikkenslagerarbejdet er så slemt som antaget. Planen er fortsat at lave 4 prøvekviste. Vi er næsten færdige med nummer to. Østblik mener at det ser så godt ud, at de kan klare de fleste på 235 siden uden stillads. Det vil sandsynligvis give en økonomisk besparelse. Skulle der blive behov, er der plads til at vi sætter et stillads op. Det vil spare en masse bøvl, og der vil sandsynligvis også være en økonomisk besparelse. Bemærk: kvisten er ejendommens ansvar, vinduerne er ejers ansvar. Kvistene er alle forskellige. 
  2. Fugt i gulv
   Beboer ønsker nyt gulv i samarbejde med tidligere formand Carsten Hein. Der er svamp i gulvet. Der er sat affugter op, og det er meldt til forsikringen. Vi afventer.
   Der er tørt i kælderrummene under køkkenet.
  3. Louise og Per holder møde med Tommy fra Østblik onsdag kl. 10.30 v. Per, ift. VVS-gennemgang i forhold til varsling og formidling af eventuelle påbud om udbedringer. Der udarbejdes kontrakt inkl. alle aftaler. Østblik laver mange af den slags gennemgange, og har udkast til kontrakter, som vi tager med til administrator. 
 4. Gennemgang af vindues rapport
  Rapporten foreligger. Tre vinduer skal udskiftes øjeblikkeligt. Nogle skal males snarest muligt. Har beboer ikke selv mulighed for at bekoste det/låne i lejligheden, at foreningen kan tage udlæg i lejlighed. Administrator giver besked til de involverede. 
 5. Strip af vinduer i opgange
  Det besluttes at strippe vinduerne i opgange, dels for at undgår glarmesterregninger, dels af hensyn til brandfare.
 6. Status på igangværende projekter
  1. Skraldeskur
   Danakon står for projektet.
  2. Asfaltarbejde
   Afslutning. Per har taget kontakt, men det trækker ud.
 7. Brandsyn
  I kølvandet på Vanløse-branden er det besluttet, og godkendt på generalforsamling, at udføre et brandeftersyn. Gennemgang vil være omfattende. Den bliver skudt til 2023. DBI (Dansk Brand Institut) vil kunne lave en uvildig rapport, som vil kunne være en vejledning.
 8. Eventuelt
  1. Lejlighed med vaskemaskine i stuen. Overdrages til administrator, som tager kontakt til ejendomsmægler.
  2. Møl i kælder ved Pers kontor. Gennemgang af kælderrum.
  3. Vaskekælder. Status. Rykkes igen.
  4. Sommerfest. Skrives på hjemmeside. Opfordring til beboerinitiativ.

Bestyrelsen afholder næste møde d. 21. juni 2022.

Bestyrelsesmøde Tønderhus

14.03.2022

Referat

Tilstedeværende: Per, Louise, Mads, Nina (via zoom)

Afbud: Kim 

 1. Generalforsamling
  Afholdes torsdag d. 28.04.2022 kl. 18.00 i Sportscafeen.
 2. Budgetmøde
  Afholdes mandag d. 21.03.2022 hos Hupfeld og Hove.
 3. Info om vaskeri
  Ny betalingsapp og elektronisk bookingsystem forventes at være oppe at køre inden påske. Yderligere info og instrukser følger.
  JS ventilation har skiftet motoren og aftrækket i vaskeriet virker igen. 
 4. Beslutning vedrørende kældervinduer.
  Beslutning afventer budget for 2022.
 5. Nye træer i gården
  Der er afsat midler til beplantning, der vil ske når det giver mening i forhold til diverse gårdarbejder. 
 6. Beslutning vedrørende brolægning
  Afventer info om opstart og varighed.
  Beslutning forventes truffet mandag d. 21.03.2022. 
 7. Opdatering på affaldsskur
  Vi forventer opdatering fra Danakon ved udgangen af måneden.
 8. Eventuelt
  Gårdudvalget har bedt om 1800 kr. til forskønnelse af gården. Det er godkendt, og vi ser frem til at se de skønne blomster.

Bestyrelsesmøde Tønderhus

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde Tønderhus
Mandag d. 14.02.2022 kl. 18.00
Til stede: Per, Mads, Louise, Nina, Kim

 1. Støj
  Vi oplever stadig udfordringer med støjgener og/eller sensitivitet overfor støj. Mange af udfordringerne løses via god kommunikation imellem naboer, der sammen finder et støj-niveau alle kan leve med. Det gælder desværre ikke i alle tilfælde. 
  Vi minder om, at
  – det ikke er op til den enkelte beboer at komme med påbud til naboer om ro udenfor jf. husordenen aftalte tidsrum.
  – gentagne påbud fra bestyrelsen og administrator skal lede til overholdelse af husordenen.
  Administrator er i kontakt med involverede parter.
  Er der tvivl om hvordan man griber kommunikationen med sine naboer an, kan man spørge bestyrelsen til råds. Vær opmærksom på, at det ikke er bestyrelsens opgave at justere støjniveauet i hver enkelt lejlighed således at alle føler sig godt tilpas. Vi bor i en gammel og lydt ejendom, og vi må alle vise hensyn – både ved at tolerere, at vi kan høre vores naboer, og ved at begrænse vores støjniveau.
 2. Brolægger
  Vi venter på de sidste tre tilbud, som vi forventer kommer inden længe. Der træffes beslutning på næstkommende bestyrelsesmøde.
 3. Mobilepay
  Kommer snart.
 4. Referater
  Kommer på hjemmesiden snarest.
 5. Dato for budgetmøde
  Afventer administrator.
 1. Rabat ved Flügger
  En skarp beboer har fundet ud af, at beboere i foreningen muligvis kan få rabat ved Flügger. Bestyrelsen undersøger det.
 1. Dueværn
  Vi har modtaget tilbud på afprøvning af dueværn ved de karnapper der er værst ramt. Beslutning træffes efter budgetmøde. 
 1. Rensning af kloak
  Det er tid til rensning af kloakken. Per iværksætter dette.
 1. Hundeluftning i gården
  Der er stadigt flere der lufter hunde i gården. Det betyder bl.a. at børnene risikerer at møde hundelorte når de leger i gården. Det er tilladt at have sin hund med i gården, det er ikke tilladt at lufte den i gården. Bestyrelsen undersøger muligheden for skiltning. 
 1. Asfaltarbejde
  Fortsat intet nyt.
 1. Spørgsmål vedr. blændet dør
  Bestyrelsen undersøger muligheder. 
 1. Hegn
  Afventer fortsat svar ift. rydning af træer. 
 1. Skraldeskur
  Afventer fortsat brandmyndighederne. 

Bestyrelsesmøde Tønderhus

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde Tønderhus
Mandag d. 24.01.2022 kl. 18.00
Til stede: Per, Mads, Louise, Nina, Kim
Afbud: Line, Heidi

Fraværende: Kambiz 

 1. Overvejelser mht. belægning efter liftkørsel.
  Maleren har meddelt han ikke har en særlig forsikring for liftkørsel.
  Flere beboere på 235 siden spørger til hvordan det går med udbedring af de skader der er opstået efter maling af vinduerne.
  Skal vi sætte en udbedring i gang, inden vi påbegynder en ombygning af skralderummet??

Udbedrer vi belægningen inden arbejdet med skraldeskuret går igang, skal man være obs på belægningen bliver samme som tiltænkt i skralderummet.


Det besluttes at indskrive ansvar i alle fremtidige tilbud + forslag til tilføjelse til husordenen, at beboere der udfører arbejde der kræver lift eller andre tunge køretøjer, har ansvaret ved skader på belægning. Det gælder både i gården og på fortovet rundt om gården. 

Der indhentes tilbud på ny belægning. Ved næste bestyrelsesmøde forventer vi at træffe beslutning om hvilken brolægger der skal gå i gang med at lægge fliser v. 235-siden, så vi kan få det udbedret hurtigst muligt. Præcis areal-størrelse besluttes ved næste møde. Det prioriteres at udbedre det område, hvor skaderne er størst. 

 1. Information vedrørende aftale med Danakon om besigtigelse af vinduer samt rådgivning af skraldeskur.

Vi afventer fortsat første spadestik  ift. godkendelser fra kommunen.

 1. Mobilepay løsning og booking af vasketider. Hvor langt er vi??
  Flere og flere beboere spørger til de to løsninger og er utålmodige.

Vi er klar. Vi rykker for opstart.

 1. En beboer spørger til ændring af varmerør. Kan det dels godkendes – og skal der overhovedet gives tilladelse??
  Da omlægningen ikke berører varmeanlægget, godkendes ændringen. 
  Arbejdet kan udføres efter aftale med Per, når der er lukket for varmen og vandet er tappet af. Arbejdet skal udføres af ejendommens VVS’ere og følge 
 1. Duer/Pigge

Der indhentes pris på hvad det vil koste som forsøg at få opsat due-pigge i 237, 239, 241, de tre opgange der er ramt af duelort, i forbindelse med allerede opsat stillads til i istandsættelse af kviste.

 1. Hegnet ved Martini hjørnet/fundamentet
  Ejer underrettes at vi ønsker at sætte nyt hegn op. 
 1. Tilgængelighed af referater
  Intern misforståelse i bestyrelsen. Referater kommer op hurtigst muligt.
 2. Årsberetning ( inden GF)
  Er under udarbejdelse.
 3. Budgetmøde ( inden GF)
  Arrangeres med administrator. Per, Mads, Louise og Nina deltager.
 4. Fest og støj
  Der sendes påbud igen fra administrator.
 5. 2 runde altaner 
  Beboer ønsker at undersøge hvorvidt der er tilslutning til 2. runde altaner.
 6. Et evt andet skur der er næsten uden vedligehold, frem for træ der skal passes og plejes.
  Vi har vendt hvilken type materiale der bør anvendes til det kommende skraldeskur.
 7. Eventuelt
  1. Hængelåse
   Efter gentagne henvendelser fra administrator uden respons, besluttes det, at resterende private hængelåse på kælderrum vil blive klippet og nye vil blive påsat.

Bestyrelsesmøde

Dato: 29.11.2021

Til stede: Louise, Mads, Per, Kim, Heidi, Nina

Afbud: Kambiz, Line


Dagsorden & Referat:

1)     Info fra formand
Tages løbende

2)     Info fra vicevært
Tages løbende

3)     MobilePay i vaskeriet
Vi giver besked til BEAS om at vi er klar til opstart //Nina sender dokumenter til Michael. 

4)     Skadedyr: 

Der er set rotter i affaldscontainerne. Mads & Louise kontakter kommunen.

Det er en udfordring at beboere kontakter vores skadedyrsbekæmper udenom bestyrelsen. Al kontakt til vores skadedyrsbekæmper går igennem bestyrelsen. 

Beboere kan kontakte kommunen ang rotter gennem dertil rettede kontaktflader.
For at undgå rotter i gården, er det vigtigt at skraldespandene holdes lukkede, så rotterne ikke kan komme ind. Det er en udfordring at enkelte beboere benytter fyldte skraldespande fremfor dem med plads i. 

5)     Hængelåse
Stort set alle hængelåse er skiftet. 

6)     Belægning i gården efter malerne har kørt med liften.
Der er ujævnheder i belægningen i gården efter maling af vinduer i trappeopgang. I første omgang tager vi kontakt til maleren og afklarer, om deres forsikring dækker. Vi samler op ved næste møde. 

7)     Beboere der har henvendt sig i forhold til maling af egne vinduer, vil blive kontaktet når de er færdige med projektet i gården. Hvis det ikke kan nås inden frosten, vil beboere blive kontaktet til foråret.
 

8)     Kommende vinduespudsning
Vinduer pudses 2x årligt. Vi beslutter at springe forårspudsningen over, så de nymalede vinduer når at hærde. 

9)     Beboer: Renovering af badeværelse samt flytning af hoveddør
Der er enighed om, at det ikke er tilladt, eller muligt, at flytte hoveddøre. 

10)  Beboerforespørgsel: større huller i trappen til kælder mellem dør 13 og 14.
Tom kigger på det onsdag eller torsdag, og laver andre huller i samme forbindelse. 

11)  Beboerforespørgsel: indgangsdør 19 til kælder kan ikke lukkes/låses
Kim har fikset den. 

12)  Kommende bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg
Kambiz: ønsker ikke at genopstille.  
Kim: endnu ikke afklaret om han genopstiller som bestyrelsesmedlem eller som suppleant.
Formand opfordrer til at snakke med beboere om muligheden for at stille op. 

13)  Planlægning af/datoer for kommende bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes fremover d. 3. mandag i måneden, kl. 18.00 i kælderen.
Datoer for kommende møder:
17.01.2022
14.02.2022
14.03.2022
(11.04.2022 – Påskeuge).

14)  Generalforsamling
Generalforsamling har været udskudt af flere omgange pga. Covid restriktioner.
Der er enighed om, at vi følger Hupfeld og Hoves anbefaling, og afholder generalforsamling i begyndelsen af 2022, gerbe i marts, hvor begge årsregnskaber afsluttes. 

15)  Eventuelt

a.     Beboer er faldet over fundament til hegn v. tidl. Martini. Tom fjerner forhøjningen uden hegn og planer ud. 

b.     Vedr. kommende skraldeskur:
1) De nye fliser der lægges fra gangarealet og ind til murværket skal være kørefliser, så vi sikrer os mod fremtidige belægningsskader.

2) Enighed om, at vi skal have en byggesagkyndig på projektet. 

c.      Vi har modtaget tilbud på asfaltering af huller i gården og fortovet på kortsiderne. Vi diskuterer om det kan udskyde til efter kvist-arbejde, hvor der igen skal køres med lift. Vi risikerer påbud fra kommunen, hvorfor tilbuddet godkendes enstemmigt.
Fremadrettet indskriver vi i kontrakter der indebærer lift eller andre tunge køretøjer, skal skader udbedres 1:1. Det gælder foreningens renoveringsarbejde såvel som den enkelte ejers. 

d.     Der har været gentagne fester uden varsel til omkringboende, de festende bliver kontaktet og oplyses husorden.

e.     Metalhavemøbler skal stå i havemøbelrummet og ikke på kældergangen, da rod avler rod. 

f.      Nye havemøbler til Urbanhaven. Vi satser på vedligeholdelsesfri møbler, der er behagelige at sidde i også uden hynder. Evt. 2 lounge/sofa-set. Vi tager det med til budget-mødet. 

g.     Enkelte beboere har fortsat udfordringer med varmen grundet luft i systemet. Der spørges til mulighed for etablering af to-strengs varmeanlæg. Det er undersøgt, og det vil koste i omegnen af 7-8 millioner eks moms. Der er enighed om, at det ikke undersøges videre.  Vi snakker om hvad beboere selv kan gøre. Nogle beboere er usikre på hvordan nyere termostater virker, og får ikke skruet nok op.
Fremover opfordres til, at alle tjekker deres ventiler og stiller termostaten på 5 og sørge for at de virker ugen inden Per åbner for varmen, så automat-udlufterne i toppen kan tage det. Vi vender muligheden for at sætte en fast dato for hvornår der tændes for varmen, i håb om, at det vil føre til at beboere vil følge anvisninger. Det er generelt en udfordring at beboere ikke læser beskeder og følger anvisninger. Det er ligeledes fortsat en udfordring at nogle ejere ikke overholder deres vedligeholdelsespligt. Vi ser på hvad der kan gøres fremadrettet.

h.     Forsikring: der er usikkerhed om, om det er foreningens eller ejers forsikring der bekoster udbedring af skader forårsaget af beboere, som f.eks. gennemboringer og vandskader der ikke reageres på i tide. Vi dækker muligvis mere end vi skal. Vi beder Hupfeld og Hove undersøge lovgivningen, så vi ikke fortsat betaler kollektivt for når nogen ikke vedligeholder.

Referat Bestyrelsesmøde Tønderhus

29. juni 2021

Tid og sted: 29. juni kl. 17.00 i mødelokalet i kælderen.
Deltagere: Louise, Per, Mads, Line, Kambiz, Kim, Nina (på telefon)

Fraværende: Heidi (afbud)

Ordstyrer: Louise
Referent: Nina


Dagsorden:

1)     Info fra formand
Intet udenfor dagsordenen. 

2)     Info fra vicevært
Intet udenfor dagsordenen. 

3)     Bestilling af container til storskrald
Der bestilles container til storskrald efter sommerferien. Beboere orienteres nærmere om dato når denne er bestilt. Genstande opmagasineret på fællesarealer bedes fjernes inden.

4)     Skraldeskur
Der er udarbejdet tegninger ud fra beslutninger på tidligere bestyrelsesmøder. Disse er præsenteret og der er godkendelse til at opskrive og indhente tilbud.
Det primære formål med det nye skraldeskur er at skabe plads til nye containere fra kommunen som vedtaget på generalforsamling. Vi benytter anledningen til bl.a. at minimere lugtgener, lave rottesikring, omlægge fliser der trænger samt at lave et overdækket område imellem de to skure bagved skraldeskuret. 

5)     Opdatering på mobile-pay og online booking til vaskeriet
Status: Begge løsninger er godkendt og iværksættes.  

6)     Opdatering på cykelparkering
Bestyrelsen undersøger muligheder for at optimere cykelparkering i gården. Vi arbejder på at skabe tilstrækkelig cykelparkering, med løsninger der bidrager til et grønt og behageligt gårdmiljø.
Status: Vi følger op til september når planerne for skraldeskuret er færdige.   

7)     Vinduer mv på bagtrapper
Der er hentet tilbud på maling af maling af hovedtrappevinduer, bagtrappevinduer, hoveddøre og kviste. Der er indhentet tilbud og der er enighed om at vi går med tilbud fra Brandmaling APS, Duevej. I forbindelse hermed bliver vinduer på trappeopgangene lukket af. Indtil da opfordrer bestyrelsen til, at de holdes lukket. Der bliver informeret når vi kender nærmere dato.

8)     Indkomne mails
Grundet ekstraordinær travlhed blandt flere bestyrelsesmedlemmer, har der i en periode været længere svartid på bestyrelsesmailen end vi ønsker. Bestyrelsen beklager de gener det har medført for enkelte beboere, og sætter pris på at der er udvist forståelse og tålmodighed fra beboere. Vi har fundet løsninger, og forventer at det ikke er et problem fremadrettet.

I forbindelse hermed stilles der forslag om at suppleant overtager pladsen som bestyrelsesmedlem for næstformand, da denne ikke er fysisk til stede ved mødet pga. sygdom. Det besluttes at online tilstedeværelse fungerer fint i det nuværende format, og der ændres ikke på bestyrelsesgruppen.

9)     Opsamling på beboerforespørgsler om ombygning & renovering (samler punkter)

a.     Udskiftning af faldstamme uden bestyrelsens godkendelse
Bestyrelsens holdning er at vi betaler tilsvarende det beløb vi normalt betaler for udskiftning af faldstammer. 

b.     Vand imellem lejligheder
Er løst.

c.      Veluxvinduer og nye radiatorer
Veluxvinduer er godkendt.
Der er fulgt op på sag op ny radiator – der er ikke behov for at skifte varmestrenge. 

10)  Faldstamme (Behandlet tidligere)

11)  Sagsanlæg i forbindelse med vandskade
Som bekendt har ejer af lejlighed med vandskade lagt sag an mod foreningen. Da vandskaden var forårsaget af ejer, har foreningen Tønderhus som forventet vundet sagen. Bestyrelsen opfordrer beboere, ejere som lejere, at udbedre skader når de opstår samt at være opmærksomme på generel vedligehold, så vi undgår lignende sager i fremtiden. 

12)  Skadedyr og mus
Foreningens nye skadedyrsbekæmper har været tilkaldt i forbindelse med mus i den urbane have. Bestyrelsen beslutter at der fremover reageres på rotter, men ikke på mus. Bestyrelsen beslutter ligeledes at frø-møl er beboeres eget ansvar. Bestyrelsen melder ud hvad der indgår i vores aftale om skadedyrsbekæmpelse så snart denne er endeligt på plads. 

13)   

Hængelåse i kælderen
Der er behov for nye hængelåse til alle kælderrum, så Per har adgang til diverse installationer. Dette er nødvendigt hvis der opstår nødsituationer/vagtudkald. Bestyrelsen melder ud når vi har detaljerne på plads, og der vil blive varslet i god tid.  

14)  Hegn og låge mod Genforeningspladsen
Spørgsmål vedrørende genetablering af hegn og låger i haver. Som vanligt bekoster ejerforeningen hegn og ejer står for låge. 

15)  Opslag om hensyn til naboer
Bestyrelsen henstiller til at viser hensyn til hinanden, i forhold til støjniveau, rygning og andre generelle hensyn.

16)  Rør i kælderrum
Rør og ventiler i kældergangen laves når vandet tappes af.
Der informeres når der foreligger dato, så beboere har mulighed for at benytte at vandet er tappet af til f.eks. at udbedre radiatorskader.

17)  Beplantning hvor der tidligere var grantræer
Bestyrelsen tager det op igen når skuret er færdigt.

18)  Indkaldelse til generalforsamling
Hupfeldt og Hove undersøger restriktioner ift. kvadratmeter per person. Der er fortsat ikke svar fra Sundhedsstyrelsen ift. hvilke regler der gælder for generalforsamling. Bestyrelsen melder ud så snart vi ved hvad der er muligt.

19)  Regnskab
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at gøre budgettet lettere tilgængeligt igennem ProBo.

20)  Altaner

a.     Generelle regler for altaner
Der er blevet sat diverse afskærmninger op inkl. espalier der er skruet op i facadevæggen.
Bestyrelsen retter henvendelse til de pågældende beboere med påmindelse om vedtagne retningslinjer for altaner. 

b.     Byggeregnskab altaner
Er modtaget. 

21)  Indkomne ønsker til dagsordenen

a.     Forvirrende mærkning af adresser 235 A-F på gårdsiden & hjørnet mod Genforeningspladsen
Bestyrelsen anerkender at der er udfordringer med at finde hovedingangene i gården. Da opmærkningen er korrekt, er der ikke så meget vi kan gøre ved det. Beboere mod Genforeningspladsen kan sætte skilt på deres hegn med info om at hoveddørene er i gården hvis de ønsker. 

b.     Skift i varmt og koldt vand
Det hænder at der er pludselige skift imellem koldt og varmt vand. Der er ikke umiddelbart et underliggende problem der forårsager dette. Vi bor i en etageejendom så det kan påvirke temperaturen på vandet når andre lejligheder tænder for vandet.

c.      Grill på altaner
Der er truffet beslutning på generalforsamling om tilladelse til gas-grill op til en vis størrelse. Kul-grill er ikke tilladt. Bestyrelsen henstiller til eksisterende retningslinjer for dette.

d.     Vand og varmeregnskab – hvornår kommer det?
Beboere i foreningen kan logge ind på Techem og følge med i deres vand- og varmeregnskab. Bemærk at der ikke sammenlignes med eget forbrug sidste år, men med samlet forbrug for ejendommen, da det er første år vi har Techem. Alternativt kan beboer kontakte administrator for info om vand- og varmeregnskab.

e.     Ekstra vindue i hjørnelejlighed ud til Borups Allé – er der søgt om det tidligere?
Der er ikke tidligere søgt om opsætning af ekstra vindue i hjørnelejligheder. Ønskes mulighederne for dette undersøgt, kan beboere søge tilladelse ved Københavns kommune, hvorefter bestyrelsen tager stilling til dette.