Bestyrelsesmøde Tønderhus

02.10.2023

Deltagere: Louise, Mads, Per, Tea, Per, Allan og Josefine.

Afbud: Nina

Dagsorden

 1. Nyt i bestyrelsen:
  • Nina trækker sig fra bestyrelsen og som næstforperson. 
  • Tea er derfor hermed med i bestyrelsen, da hun havde meldt sig til generalforsamlingen. 
  • Mads og Camilla stiller begge op som næstforperson. Der stemmes 1 for Camilla og 2 for Mads. Mads er hermed den nye næstforperson i bestyrelsen.
 2. Vedr. referater og dagsorden til bestyrelsesmøder:
 1. Referater sendes ud senest 3-4 dage efter mødet. 
 2. Såfremt der ikke sendes kommentarer indenfor 7 dage efter udsendes, så ses referatet som godkendt.
 1. Besvarelse af bestyrelsesmail og Probo.
 2. Ændringer til vedtægter
 3. Vedtægtsmøde laves i forlængelse af bestyrelsesmøde onsdag d.1. november 17.30.
 4. 10 års plan for renovering
 1. Bestyrelsen har indhentet priser på det, der skal udbedres. Det drejer sig om bagtrapper, fortrapper og kældervinduer.
 2. Bestyrelsen indhenter nyt tilbud til gennemgang af facaderenovering. 
 3. Tidsplan for renoveringsplanen fornyes efterfølgende når alle priser kendes.
 4. Klipning af hække
 5. Per oplyser at alle har klippet deres hække.
 6. Booking af vaskemaskiner via ProBo
 7. Muligheden er nu fjernet fra ProBo.
 8. Indsamling
 9. Der er reklameret alle steder og foregår på fredag.
 10. Byggetilladelse skraldeskur
 1. Danakon har lavet en fejl, rådgiver har modtagert afslag fra kommunen og skal lave ny tilladelse.
 2. Nu da der skal laves en ny tilladelse, blev det diskuteret hvorvidt det er muligt at rykke skraldeskuret 1-2 m mod den brede ende. Bestyrelsen undersøger muligheden.
 3. Info vedr. beboer workshop fra d. 3. september
 1. Hyggeligt og vellykket workshop med ca. 20 deltagere.
 2. Højeste prioritet for deltagere var at få flere træer og beplantning.
 3. Ift. hvad folk efterspørger i deres gårdrum og indarbejdede i deres tegninger:
  1. Små hyggelige opholdsrum m/u overdække
  2. Blomster, buske og træer evt. med frugt, bær og tiltrækker sommerfugle
  3. Omstrukturering og minimering af det asfalterede areal
  4. Optimering af cykelparkering evt. ved at rykke nogle eksisterende buske, omend meget bedre efter oprydning.
  5. Rykke skraldeskur mod den brede ende af gården for at få mere grønt i den smalle
  6. Integreret naturlegeplads til børnene
 4. Fremadrettet proces: Udvalget arbejder på at udarbejde 2 plantegninger for gårdhaven og estimat på omkostninger, som planlægges at være klar til forårets generalforsamling.
 5. Brandsyn
 6. Bestyrelsen undersøger hvordan det igangsættes.
 7. Nyt fra vicevært
 1. Gulv i tørrerum
  1. Indhentet pris på ny maling på gulv. Det blev vedtaget at ordne gulvene i de fem tørrerum.
  2. Det ene tørrerum har problemer med fugt i væggen. Der er også indhentet tilbud på dette. Det blev vedtaget at få ordnet væggene. 
 2. Eventuelt
  • Parkering ud mod tennisbanerne
   1. Bestyrelsen vil gerne genoptage sagen.
  • Vaskeriet vedr. vaskemaskine 3
 3. Per har snakket med leverandøren og der skal udarbejdes en pamflet med vejledning.

Bestyrelsesmøde Tønderhus 30.08.2023

Deltagere: Louise, Mads, Per, Tea og Per
Afbud: Nina, Allan og Josefine

Dagsorden
1. Besvarelse af bestyrelsesmail og Probo.
o Bestyrelsen gennemgik og svarede alle indkomne.
2. Trækvogn
o Der købes en trækvogn, som opbevares af Per. Den kan man låne såfremt nødvendigt.
3. Nøglebokse
o Bestyrelsen er enige om at nøglebokse gerne må opsættes i nærheden af egne hoved- eller
bagdøre.
4. 10 års plan for renovering
o Bestyrelsen skal have opdateret 10 års plan for renoveringsarbejder – specielt ift. facaden
ift. år og budget.
5. Klipning af hække
o Alle med store hække har fået en påmindelse. Der skal tjekkes op på hvorvidt det er gjort
eller ej.

6. Hundeskilte med forbud mod skidning på græsset
o Der bliver bestilt skilte.
7. Misbrug af reserverede vaskemaskiner
o Bestyrelsen er enige om at bestille nogle magnetskilte, der siger at maskinerne ”er
reserveret”/”i brug”, så folk ved at de er reserveret efterfølgende.

8. Booking af vaskemaskiner via ProBo
o Bestyrelsen vidste ikke dette var en mulighed. Dette skal fjernes fra Probo, sådan at det kun
forgår via Tønderhus hjemmeside.

9. Kontrol af parkering i gården
o Bestyrelsen diskuterede hvorvidt vi skal tilmelde os privat firma til kontrol af parkering i
gården. Der blev ikke truffet nogen beslutninger, men det drøftes videre på næste møde.

10. Indsamling på fællesarealer
o Indsamling af efterladte effekter fra kælder, og hovedtrapper og alle fællesarealer bør
foretages snart.
11. Ændringer til vedtægter
o Bestyrelsen har brug for et separat møde, der kun omhandler ønskede ændringer til
vedtægterne.
o Der ønskes vedtægtsændringer for at ajourfører Tønderhus’ vedtægter.
12. Byggetilladelse skraldeskur
o Bestyrelsen har modtaget plantegning af skraldeskuret, som vil bliver lagt op på ProBo og
facebook.

13. Workshop og hygge på søndag d. 3. kl.15
o Husk at deltage

14. Næste bestyrelsesmøde mandag d.2.10.2023 kl.17:30.

Bestyrelsesmøde Tønderhus 08.05.2023


Tilstedeværende: Per, Louise, Ann Kathrine, Allan, Nina, Mads (online), Mads Nilsson (suppleant), Heidi (suppleant). 

Ingen afbud. 


1. Nyt fra formand

Administrator har påbegyndt udsending af påbud om udbedringer efter el- og vvs-tjek.


2. Nyt fra vicevært
2.1 Per har undersøgt muligheder for ventilering i tørrerum, efter klager om fugt-lugt. Det besluttes at isætte lagkage-ventiler i tørrerummene.

2.2 Per har sat sedler op med påmindelse om at holde bagdøre lukket og låst.

2.3 Fortsat udfordringer med vaskemaskine nr. 2. Per arbejder på sagen. 

2.4 Opstart på kviste som planlagt. 

2.5 Der er indkøbt strips til cykel- og barnevognsindsamling. 

Strips kan hentes ved Per, og udleveres fra d. 12.05 indtil d. 24.05. Sidste frist for mærkning er d. 30.05 og indsamlingen påbegyndes d. 05.06.

2.6 Per arbejder på rengøring af fedt-plet på fliser.

2.7 Reparation af udendørs kældertrappetrin er påbegyndt.


3. Gennemgang og besvarelse af indkomne mails

3.1 Forespørgsel om at skifte vinduer til træ-træ fremfor træ-alu. Det godkendes, da selve vinduet er det samme.

3.2 Forespørgsel om sammenlægning af lejligheder horisontalt. 

Der er ikke umiddelbart noget i vedtægterne der strider imod projektet – afventer fortsat endeligt svar fra administrator. 

Der har for år tilbage været givet ok til lignende projekt, der blev indstillet pga. økonomi. 

OBS på fordelingstal ift. grundplan. 

Overvejelser i forhold til begrænsning af antal lejligheder der kan sammenlægges. Det vurderes ikke at være relevant på nuværende tidspunkt. 

Grønt lys fra bestyrelsens side, såfremt administrator godkender. 

3.3 Henvendelser om generalforsamling samt andre indkomne mails er besvaret. 

4.  Gennemgang af dagsorden til generalforsamling

5. Gennemgang af årsrapport og budget


6. Eventuelt

Bestyrelsesmøde Tønderhus 17.04.2023

Tilstedeværende: Louise (formand), Nina, Mads G., Ann-Katrine, Allan, Per (vicevært), Heidi *suppleant).

Afbud:Mads N. (suppleant).

Dagsorden
1. Nyt fra formand
Orientering fra Besøg hos Hupfeldt. Møde med Andreas, ny kontaktperson.

2. Nyt fra vicevært

 • ●  Diverse opgaver er blevet udfærdiget af Tom Brunholt.
 • ●  Tømrer/VVS/EL kommer i uge 19-21 og laver de sidste kviste.
 • ●  Kælderrum under 249E skal have lavet nyt faldstamme.
 • ●  Vaskemaskine nr. 2 har problemer. Elektriker skifter HPFI-relæ.3. Gennemgang og besvarelse af indkomne mailsAlle e-mails er blevet besvaret.4. Opsamling på sidste mødeAfventer stadig tilbagemelding fra Københavns Kommune vedr. tilladelse til skraldeskuret. Så snart tilladelsen lander, er det planen, at udbudsmaterialet er klar.5. CykelindsamlingIndsamling kommer til at gælde både cykler/barnevogne/klapvogne.6. Fliser omkring 235DHer er spildt noget “fedtstof” som har svinet et antal fliser. Per undersøger, om der findes et rengøringsmiddel, som kan fjerne det.7. Skuret – status på byggetilladelseSe pkt. 4.8. Status på Generalforsamling (dato, dagsorden, valg etc.)Generalforsamling bliver tirsdag d. 30. maj.9. Ventilator i tørrerumPer undersøger muligheder for bedre udluftning.10. Eventuelt11. Næste mødeMandag d. 8. maj kl. 17.15.

Referat (web), bestyrelsesmøde Tønderhus 13.03.2023

Tilstedeværende: Louise (formand), Per (vicevært), Ann-Kathrine, Mads G., Allan.

Afbud: Nina Mads N. (suppleant), Heidi (suppleant).

 1. Besvarelse af mails.

Alle indkomne mails siden sidste møde er blevet besvaret.

 1. Nyt fra formand.
  1. Se pkt. 3
 2. Nyt fra vicevært.
  1. Vaskeri. Tom er gået i gang med renovering. Maling af gulv/loft (ca. 15.000 kr. i alt) er godkendt.
  2. Maling af vandskade v/kvist 235C er gået i gang.
  3. Oprydning af indbo i kælder under børnehave er gået i gang. 
  4. Faldstammer under børnehaven udskiftes af Østblik VVS.
  5. Dørholdere er ved at blive færdigmonteret.
  6. Indkomne forslag. Afslået.
 1. Internt punkt. 
 1. Referater på hjemmeside opdateres. 
 1. Internt punkt.
 1. Eventuelt.
  1. Problemer med at bagdøre står ulåst. Per sætter sedler op.
 1. Næste møde: Mandag d. 17. april kl. 18.00.

Tønderhus bestyrelsesmøde Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 18.00.

Til stede: Louise, Mads G., Allan, Mads N (suppleant), Per (vicevært). Ann-Katrine med online.

Ikke tilstede: Nina, Heidi (suppleant)

 1. Nyt fra formand
  1. Danakon. Skraldeskur og belægning.
   1. Skraldeskuret. Udbudsmaterialet er færdigt. Afventer stadig for svar fra KK. Udbuddet sendes til bl.a. Greenwood. Vi finder yderligere entreprenører via Danakon.
   2. Belægningsarbejde. Er godkendt.
  2. Møde med administrator.
   1. Skrivelser til beboer vedr. vinduer, el- og vvs-arbejde via Administrator. Beslutning godkendt af bestyrelsen.

2. Nyt fra vicevært

 1. Gårdstrategi. Vedr. parkering langs genforeningspladsen. Tidligere dokument fra tidligere bestyrelse ligger på intranet. Per indhenter password. 
 2. Oprydning i gården. Skrotgård pris fra 2021: 7.100 kr. ex. Moms (cykler +2000 kr.). Container koster ca. 2.500 kr.
 3. Skægkræ. Der er sendt skrivelse rundt. Sagen er afsluttet fra vores side.
 4. Tilbud på istandsættelse af vaskeri (uden gulvmaling). 
 5. Dørstopper. 
 1. Opsamling på sidste møde
  1. Gennemgang og besvarelse af indkomne e-mails. Ingen uafsluttede henvendelser.
 2. Eventuelt
  1. Generalforsamling. Datoforslag slut april/start maj.
 3. Punkter til næste møde
  1. Arkivering af dagsordener og referater i Probo.

Dato for næste møde: Mandag d. 13. marts kl. 18. 

Bestyrelsesmøde E/F Tønderhus Torsdag d. 12. januar 2023

Til stede: Louise (formand), Mads G., Ann-Katrine, Allan, Heidi (suppleant), Per (vicevært).

Ikke til stede: Nina (næstformand), Mads N. (suppleant).

Referat

 1. Nyt fra formanden.
  1. Behandling af sag om skægkræ i opgang.
  2. Behandling af støj klagesag.
  3. Behandling af sag om vandskade 1 i lejlighed.
  4. Behandling af vandskade 2 i lejlighed.
 1. Nyt fra viceværten.
  1. Knækkede tagsten. Der er foretaget handling i sagen.
  2. Kælderrum med hvidevarer tilsluttet. Ejere bliver kontaktet.
  3. Utæt gulvafløb i kælder. Administrator kontakter lejlighedens beboer.
  4. Test af dørholder i opgang. Virker ikke efter hensigten. Indkøb og test af ny model.
 1. Opfølgning fra sidste møde.
  1. Parkeringsskilte er bestilt og leveret.
  2. Internt punkt.
  3. Parkeringspladser langs Genforeningspladsen. Afventer tilbagemelding fra tidl. Bestyrelse.
 1. Ny procedure for besvarelse af bestyrelsesmail. Løsning afprøves.
 2. Orientering om ny advokat hos ejendomsadministrator. Møde er fastsat.
 3. Forslag om renovering af vaskeri. Bestyrelsen afventer tilbud.
 4. Oprydning af kælder. Stigende problemer med henstillede genstande i kælderen. Der laves et opslag. Bestyrelsen afventer resultat.
 5. Bortskaffelse af affald/ophobning i skraldeskuret. Vicevært bruger alt for meget tid på oprydning. Det undersøges, hvor mange penge der årligt bliver brugt på oprydning. Resultat skal være udgangspunkt for løsning.
 6. Evt. Ingen punkter.
 7. Næste møde. Tirsdag d. 7. februar.

Bestyrelsesmøde Tønderhus Dato: 21.11.2022 kl. 18:30

Tilstede: Louise, Mads G., Ann-Katrine, Allan, Heidi (suppleant), Per (vicevært). Afbud: Nina og Mads N.(suppleant).

Dagsorden

1. Nyt fra formand:

Greenwood kommer med planter til espalie i uge 48.

Vinduer. Administrator har skrevet til kvistlejligheder, hvor vinduer skal udskiftes inden kvist arbejde kan afsluttes.

Undersøgelse om der er krav om Frovin vinduer v/udskiftning. Det undersøges hos Københavns Kommune (KK).

2. Nyt fra viceværten

Dørstopper købes af Per hos Carl Ras. 5 stk. til test i opgange.

Kviste. Er i gang igen efter blæst. Bliver færdig i uge 48. Dato for malerarbejde bliver bekræftet i denne uge 48.

Døren 249D er færdig og bliver malet i uge 49.

Bekæmpelse af skægkræ. Vi har været i kontakt med Bøgel Skadedyrsservice, som bekræfter, at der ikke er krav om bekæmpelse i ejerforening.

3. Siden sidst

Børnehaven er flyttet pga for få børn her. Vi har ikke hørt noget om evt. salg. Opsætning af P-skilte
Der indkøbes nye skilte til parkeringspladser i gården.

4. Beslutning om trappevask

Vi har modtaget tilbud fra tre firmaer Vi vælger at fortsætte med Rengøringsagenterne, da de er billigst,

men pointerer overfor dem, at de skal forbedre kvaliteten af trappevask, så det når helt op til 3. sal.

5. Parkering ved Genforeningspladsen.

Vi ønsker dialog med KK om skråparkering langs Genforeningspladsen, markering af båse på eksisterende pladser, samt bedre skiltning om parkering forbudt områder.

6. Dato for næste møde.

• 12. januar kl. 18.00.

7. Evt.

• Faste punkter på dagsorden. • Opfølgning fra sidste møde. • Nyt fra formand.
• Nyt fra vicevært.

• Nye træer i gården. Må vente til at blive behandlet til efter skraldeskur er etableret.
• Ønske om modernisering af legeplads må vente til at blive behandlet til efter etablering af skraldeskur. • Fuger ved bagdøre udskiftes løbende til gummifuger.
• Status på varmeregnskab: Afregnes pr. 1.6.21-31.5.21. Forbrug kan aflæses på Techem app.

Referat Bestyrelsesmøde Tønderhus

Bestyrelsesmøde Tønderhus
01.11.2022

Tilstedeværende: Per, Louise, Allan, Nina
Afbud: Mads Guldstad, Mads Nilsson, Ann-Katrine, Heidi

Dagsorden

 • Nyt fra formand
  Intet ny
 • Opfølgning sidste møde
  • Pigsten & Planter
   Er i gang. 
  • Cykelstativ er røget ud af væggen
   Per er obs på den. 
  • Dørstopper
   Vi bestiller 5 til afprøvning
  • Skraldeskur
   Intet nyt, afventer fortsat Københavns kommune. 
  • Vaskeri
   Der er ikke behov for at justere priserne for nu.
   Bookingsystem kommer snarest.
  • Dør 249D
   Arbejdet påbegyndes torsdag d. 3.11.2022
  • Opsamling El- og VVS rapporter
   Er i gang.
 • Nyt fra viceværten
  • Kvistarbejde
   Er i gang, ingen problemer.
  • Forsøg med due-pigge
   Påbegyndes inden længe
  • Cigaret-skodder
   Vi undersøger sagen.
 • Trappevask
  Skubbes til bestyrelsen er fuldtallig.
 • Evt.