Bestyrelsesmøde den 9/6-2020

Info fra formand : Stadig ingen dato for generalforsamling grundet covid 19, vi håber stadig på efter sommerferien.

Info fra vicevært : Kommer løbende i div. punkter.

 1. 1)  Hegn. Der er en lejlighed, hvor hegnet er gået helt i stykker. ( Det drejer sig om ca 7 m hegn ) Ejerforeningen har tidligere betalt hegn, dog ikke låge, denne skal også skiftes.

  Vi er blevet enige om at vi indkøber de ca 7 m hegn og ejer selv må indkøbe låge. Så vi forsætter som man tidligere har gjort.

 2. 2)  Vand i kælderen

  Tilbage i november er der en boboer der opdager, at der løber vand ud af et rør i kælderen. Da det er aften og viceværten ikke er her, vælger denne beboer nu at kontakte Østblik. Østblik vurderer, at det ikke er noget der skal vente til dagen efter, da det er et sted i ejendommen hvor der på det tidspunkt stadig var de gamle vandrør. 

  Vores vicevært fortæller også, at han ikke havde været tilfreds med Østbliks vurdering af opkaldet, hvis de ikke havde kørt ud denne aften. 

  Vandet kommer ikke fra ejendommens rør men fra en beboeres unidrain. Dette er ikke blevet renset meget længe, og derfor løber vandet nu ud i kælderen. Ejeren af lejligheden havde en lejer boende på dette tidspunkt, og kender ikke selv som sådan til sagen, og betaler derfor regningen for denne reparation, samt vagtudkald. 

  Ejer har nu henvendt sig og ønsker ikke at betale for vagtudkaldet, men kun for det faktisk udførte arbejde. 

  Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at den fulde regning tilfalder ejer. 

  Og havde det f.eks været et af “ejendommens rør” havde den fulde regning tilfaldet ejerforeningen. 

  Vi ser det som noget positivt, at man som beboer kærer sig om ejendommen og kontakter professionel hjælp hvis der er sket skade.


3) Ang. Rygning i den urbane have

Vi har modtaget en henvendelse fra en beboer der er generet af rygning i den urbane have i disse varme tider. Røgen søger ind i lejligheden af de vinduer der er åbne.
Vi ønsker ikke at forbyde eller at skulle bestemme hvor man må eller ikke må ryge. Men vi henstiller til at man tager hensyn til hinanden. Og er gode naboer både som ryger eller ikke ryger.


Så tænk gerne over om du måske sætter dig lige under et åbent vindue inden du tænder smøgen.

4) Ang græs slåning

En beboer beder om der ikke bliver slået græs før efter kl 8.

Vores vicevært vil fremadrettet så vidt det er muligt vente til kl 8 med at starte græsslåmaskinen.

5) Vi har modtaget et par forespørgsler ang udlejning af lejligheder. Det er blevet godkendt af bestyrelsen og begge forespørgsler er videresendt til ejendomsadministrationen så der kan blive opkrævet depositum.

6) Henvendelse ang. YouSee 

Der er svaret på denne henvendelse og vi håber der nu er hul igennem og der er kommet noget på skærmen.


7) Henvendelse ang manglende referater 

Det er en fejl at referatet fra mødet den 25/2 ikke er blevet oploadet. Og vi har derefter ikke holdt møde før nu den 9/6 grundet covid 19. Der blev også i denne henvendelse også spurgt ind til nye Frovin vinduer i forbindelse med altanprojeket. Vi er blevet enige om at vi ikke ønsker at blande altanprojektet med private projekter da det vil blive alt for tungt administrativt at holde regnskab med. Vi har anbefalet at tage kontakt til vores husmure da det tit er han der stå for udskiftning af vinduer.

8) vi har fået er del henvendelser på div ombygninger og vi ønsker god arbejdslyst.

9) Vi mister endnu et bestyrelsesmedlem grundet fraflytning. Vi er heldigvis stadig beslutnings dygtige efter vores vedtægter.

10) Dueværn, dette er sat på hold indtil videre da det simpelthen er for dyrt.

11) Et nye skralderum. Vi er så småt gået i gang med at undersøge hvilke krav der er at leve op til ved at etablere et nyt skalderum. Datte er fordi det vi har ikke er stort nok til de kommende containere og heller ikke til alle de containere vi allerede har.

12) Vi taler om evt. at flytte varmemåleren retur til Borups Allé siden og indkøbe en vindføler til Genforeningsplads siden. I håb om at få bedst mulig opvarmning i alle lejligheder. Der indhentes pris på dette.

Referat fra den 25/2-20

 1. Godkendelse af gammelt referat
 1. Info fra formand

General forsamling den 28/4-20 

(Dette er pga covid 19 udsat og vi vender tilbage så snart der er sat dato men det forventes at være efter sommerferien.)

 1. Info fra vicevært : Kommer løbende med punkterne 
 1. Vand / Guldager kommer igen på fredag den 28/2-20 da deres første tilbud menes at kunne gøres billigere samt at vi kan nøjes med beholder rens hvert andet år og ikke hvert år samt forhåbentlig komme bio slim til livs for altid.
 1. Vaskeriet ( Nu er der repareret og serviceret ) 
 1. Frovin : Vi afventer stadig nyt tilbud.
 1. Duer ( Vi har modtaget endnu et tilbud og afventer et 3. )
 1. Kulde ved kvist samt kondens hos en enkelt beboer på 3 sal. Vi afventer om dette kommer igen og ejer kontakter vicevært hvis dette måtte opstå igen så vi kan få syn for sagen og finde ud af hvad der skal gøres. 
 1. Vi får en tømre til at kigger på loftet i køkkenet i en 2 sals lejlighed da det er begyndt at få små revner så vi kan finde ud af hvorfor dette er sket. 
 1. Flyt af varmeføler. Bestyrelsen har vedtaget at vi flytter varmeføleren i håb om at det hjælper på varmen i lejlighederne på Genforeningsplads siden. 
 1. Røgalarmer vil blive opsat løbende af vicevært og vil blive sat op på 1 sal og 3 sal på både for- og bagtrapper. 
 1. Tom venter på bedre vejr (for at kunne foretage små reperationer i porten og facaden omkring “Martini”)

Bestyrelsemøde den 28/1

1.Godkendelse af gammelt referat. 

2. Info fra formand

Vi skal påbegynde budget for 2020

Indkaldelse til general forsamling. Så vi får varslet i tide.

Rentokil. Begrænset antal vagtudkald pr. år disse skal IKKE kunne bruges af beboer uden vores viden, godkendelse fra enten vicevært eller bestyrelse

Frovin, der skal indhentes nyt tilbud !

3. Info fra vicevært, følger i kommende punkter.

4. Techem og deres tidsplan.

Opstart midt maj 2020

Opsigelse af Ista.

5. Vandet i ejendommen (Guldager)

Varmvandsbeholder rensing den 4/2  

Undersøgelse fra teknikker på hele systemet, der kommer den 5/2

6. Martini bar murværk

Der efterlyser reparationer både af facade samt omkring vinduer da da gamle skal udskiftes. Per kontakter murer. 

7. Vandskade og loftskade

Forsikring har taget over og udbedrelse er sat igang ift vandskaden.

Loftskade inspireres hurtigst muligt.

8. Storskralds container / cykler og andet vil blive opstillet.

9. Oprydning på bagtrapper og kældergange. 

Det indskærpes at der ikke må stå div effekter på hverken bagtrappe eller i kældergange. 

10. Altaner 

Møde på torsdag den 30/1 kl 13 med repræsentant fra altanudvalg, vicevært og medlem af bestyrelsen hos Morten Hove ang. den nu fremsendte byggetilladelse.

11. Vaskemaskine 3  

( skal laves samt filtre på alle 3 maskiner skiftes pga bio slim)

Reparatør kontaktes snarest.

12. Tørresnor i tørrekælder, Per skifte alle da han har en rulle på kontoret.

13. Dueværn, der er indhentet et tilbud men vi skal ha to mere så vi har et ordenligt sammenlignings grundlag. 

14. Omkodning af dørtelefoner. Efter offentliggøres af en kode og det derud over er meget længe siden vi sidst har gjort det skiftes der snarest kode på alle dørtelefoner. Og der opsættes 2 dørtelefoner  til de nye lejligheder i det gamle Martini.

15. Dato for kommende møde  :  25/2

Referat fra den 26/11 og den 10/12

1.Godkendelse af gl. referat

2. Vand og varmemåler tilbud 

Vi drøftede i bestyrelsen over begge møder de 3 tilbud vi har indhentet på vand og varmemåler. Og vi er efter nøje gennemgang endt med at vælge Techem.

De andre kandidater er blevet valg fra blandt andet pga af en vanvittig høj pris eller manglede service. Der kommer selvfølgelig mere info herom når vi nærmere os tiden for udskiftning og opsætning. 

3. Røgalarmer

Disse har været oppe og vende på snart en del møder efterhånden og vi har nu valgt model og indkøbt disse. De vil løbende blive sat op på både bagtrapper og fortrapper af Per.

4. Duer 

Vi er i dialog med Naturstyrelsen om tilladelse til at rydde lidt ud i bestanden. Og er I ikke alle søde ikke at åbne vinduerne på bagtrappen og blot lade dem stå. Duerne søger ind og bygger rede hvor de kan og det er et kæmpe arbejde at rydde op efter dem. 

5. Gårdudvalg har bedt om 1200,- til 2020, dette er godkendt og vi ser frem til smukke blomster i gården. 

6. Der der derudover drøftet en vandskade, som der vil blive taget hånd om og loft udbedres. 

7. Dato for bestyrelses julefrokost den 1/2 -20

8. Dato for næste møde. 28/1

Bestyrelsesmøde den 22.10.2019 i Tønderhus

Bestyrelsesmøde den 22.10.2019 i Tønderhus

1. Info fra vicevært

Per er godt i gang med indsamling af umarkerede cykler. 

2. Stigestrengsprojekt, tidsfrister efterreparationer, økonomi

Projektet var færdigt den 14/10. Gennemgang den 21/10 for evt. fejl og mangler. 

Tom er blevet rykket flere gange og kommer snarest for at foretage de nødvendige efterreparationer. Rørene i gården vil blive afhentet snarest, så der igen er pænt og ryddeligt. 

3. Røgalarmer

Der er indhentet tilbud fra flere potentielle leverandører. Disse bliver gennemgået og vurderet før der træffes endelig beslutning.

4. Tilbud på varme- og vandmålere

Da vi ikke længere kan sidde lovkravet om individuelle vandmålere overhørigt, er processen med at indhente tilbud fra potentielle leverandører sat i gang. Da det er de samme selskaber, der udbyder varmemålere og aflæsning, undersøger vi, om der er økonomi i at udskiftet nuværende udtjente fordampningsmålere med nye, fjernaflæselige og mere præcise varmemålere.

5. Verserende sager

I forbindelse med den eventuelle gennemførelse af altanprojektet, bør de gamle automat-udluftere tilses med henblik på en eventuel reparation/udskiftning, så vi kan undgå opstartsproblemer, når fyringssæsonen går i gang og ikke mindst når ca. 50 radiatorer skal flyttes/fjernes i forbindelse med altanprojektets mulige gennemførelse.

Bestyrelsen besluttede at bede altanudvalget om at engagere sig i sagen med Ulf Steiness som kontaktperson.

6. Duer

Vi er i dialog med Rentokil og Naturstyrelsen.

7. GDPR-regler

Et bestyrelsesmedlem orienterede om de gældende regler.

8. Næste møde

26/11

Referat BM 10. September

Møde d. 10. september 2019 kl. 19:00

Til stede var formand og to bestyrelsesmedlemmer samt viceværten.

Bestyrelsen var dermed beslutningsdygtig

 1. Er der kommet svar fra KK ang. altaner?

Der er kommet svar, men KK har valgt at skulle bruge yderligere tid på at svare, da det er en bevaringsværdig facade.

2) Stigestrengsprojektet 

Forløber planmæssigt. 

I forbindelse med drøftelse af stigestrengsprojektet, drøftede bestyrelsen den lovpligtige montering af vandmålere, som skal finde sted, når stigestrengsprojektet er afsluttet, da dispensationen fra Københavns Kommune da udløber.

3) Røgalarmer

Opsættelse af røgalarmer blev drøftet igen, og bestyrelsen besluttede at indhente tilbud på opsættelse af to alarmer på henholdsvis for- og bagtrapper i alle opgange.

4) Hennings kloak ang. hul ved porten

Hullet er blevet inspiceret, og årsagen til skaden er ved at blive undersøgt nærmere forud for en reparation.

Der vil dog hurtigst muligt blive banket op og derefter lappet.

5) Cykel oprydning og stativer

Dette er sat i værk og der bliver sat yderligere 2 stativer op ud mod Borups Allé 

6) Kommende havemøbler

Der vil fremadrettet ikke blive repareret på pallemøblerne, men der vil løbende blive indkøbt havemøbler som erstatning, når de nuværende ikke længere kan bruges.

Referat fra BM 13. august

Møde d. 13. august 2019 kl. 19:00

Til stede var formand og to bestyrelsesmedlemmer  samt en suppleant og viceværten.

Bestyrelsen var dermed beslutningsdygtig

1.Varanda med råd

Beboeren har konstateret, at der muligvis på grund af tilstopning af foreningens installationer eller rør, er sket rådskade i træværk på verandaen.

Bestyrelsen diskuterede spørgsmålet om, hvem der skal bære omkostningen for at reparere skaden. Bestyrelsen besluttede at tilbyde beboeren at slå halv skade, hvis arbejdet udføres indenfor den beløbsramme, der er aftalt.

2. Vandskade

Bestyrelsen drøftede et indmeldt problem med fugt i en lejlighed. Forholdet bliver nærmere undersøgt.

3. Cykelstativer samt kommende cykeloprydning/indsamling

Ejerforeningen har et problem med at der findes adskillige cykler på matriklen, som er blevet efterladt ,og som er uden ejer. 

Bestyrelsen besluttede at der skal laves en mærkningsordning, hvor vicevært stiller strips el.lign. til rådighed til mærkning af beboernes cykler. Beboerne bliver varslet i ordentlig tid om dette tiltag. De cykler på ejendommen, der ikke er korrekt mærket, bliver indsamlet med henblik på afskaffelse.

4.Stigestrenge 

Bestyrelsen har noteret sig, at der muligvis er adskillige lejligheder, hvor der er uhensigtsmæssige, slidte eller deciderede ulovlige installationer (VVS/el/m.v.).

Bestyrelsen besluttede, at opfordre til – evt. via hjemmesiden – at nye købere altid rådfører sig med de håndværksfirmaer, der i forvejen er tilknyttet ejendommen eller en byggesagkyndig. Bestyrelsen besluttede at bede administrator undersøge nærmere, hvilke muligheder der juridisk er for at kunne have et pligtigt tilsyn i forbindelse med salg.

5. Gennemgang af bagtrapper

Bestyrelsen drøftede en fremtidig gennemgang af alle bagtrapper i forbindelse med en eventuel kommende renovering.

6. Evt. brandmur i den længste kældergang

Bestyrelsen drøftede det forhold, at der er lang gangafstand på den ene langside i kælderen. Der er tidligere indhentet tilbud på en brandmur med en branddør til at sektionere kælderen bedre. For i første omgang ikke at belaste økonomien unødigt, besluttede bestyrelsen i første omgang at indhente tilbud på røgalarmer, der kunne monteres på både for- og bagtrapper.

7. Vandopsamleren

Bestyrelsen har besluttet, at vandopsamleren fjernes, da der siver vand ind i fundamentet på bygningen. Og Østblik er sat på opgaven med at montere nyt nedløbsrør.

8. Hul i asfalten ved porten ved den urbane have blir større og større

Flere har konstateret, at hullet i asfalten ved den urbane have bliver stadigt større. Per tager fat i Hennings Kloakservice for at få skaden udbedret og samtidig undersøge, om det er en garantisag.

Referat 9. juli 2019

Til referat
Mødet blev afholdt tirsdag d. 9. juli 2019 kl. 19:00 i bestyrelseslokalet.
Bestyrelsen var fuldtalligt til stede (formand og fire bestyrelsesmedlemmer).

Derudover var EF Tønderhus’ vicevært til stede. Fraværende var begge suppleanter.
1.    Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt på mødet.

2.    Veranda / råd / murværk 235 F, st. tv.
Vicevært orienterede om at han og murer har inspiceret en fugtskade, der er anmeldt på adressen. Det kan konstateres at der har været en skade, dog er der umiddelbart ingen bekymring for varig skade på murværket, især da der er en låge til at foretage udluftning.
Bestyrelsen besluttede at der på baggrund af forsikringsselskabets inspektion og ejerforeningens egen inspektion ikke skal foretages yderligere reparationer på ejendommens murværk, ligesom der henstilles til at beboeren sørger for udluftning til murværket gennem den lem der findes i verandaen, jf. murerens anbefalinger.

3.    Altaner
Et bestyrelsesmedlem orienterede om status på altanprojektet. Altanleverandøren har meddelt bestyrelsen, at de forventer at have en godkendelse på altanprojektet i august 2019, men at dette er forbundet med stor usikkerhed grundet forhold i Københavns Kommunes forvaltning.

4.    Duer, hvad er der sket, hvad skal der ske
Naturstyrelsen, Københavns Kommune og Rentokil har vejledt bestyrelsen i reglerne der gælder for indfangningen af byduer med risiko for bifangst af ringduer uden for jagtsæson.
Der foreligger en politianmeldelse på ejerforeningen og rentokil for metoden for indfangningen af duer.
Indfangningen af duerne er stoppet pr. 27. juni 2019
Bestyrelsen besluttede at indfangningen af byduer skal igangsættes med bur, når jagtsæsonen på ringduer er åben til efterår/vinter. I forbindelse med opstarten på indfangningen overvejer bestyrelsen at afholde et informations/beboermøde i gården eller lignende, hvor beboere har mulighed for at spørge ind til indfangningen.
Naturstyrelsen foreslog, at de to høje fyrretræer fældes, samt at busken over renovationsskuret studses, for at forebygge redebygning for duer fremover.
Bestyrelsen besluttede at busken over affaldsskuret skal studses både med det formål at pleje det, men også med den sideeffekt at det afskrækker byduer. Der er behov for at hyre en professionel, da det kræver arbejde i højden og specialudstyr.

5.    GF-referat
Bestyrelsen drøftede generalforsamlingsreferatet og godkendte det på mødet.

6.    Sommerfest
Bestyrelsen drøftede sommerfesten, som et enkelt bestyrelsesmedlem er tovholder på. Der er kommet to tilmeldte til at hjælpe med at arrangere sommerfesten.
Bestyrelsen har besluttet at afsætte maksimalt 10.000 kr. af til afholdelse af sommerfesten.

7.    Det halve træ
Bestyrelsen besluttede at det halve træ bliver fældet; dette ved ejerforeningens vicevært.
Bestyrelsen besluttede at der skal findes en måde for beboerne i ejerforeningen at stemme om de to andre nåletræer i ejerforeningen skal fældes eller ej.  Bestyrelsesformanden har fået opgaven med at spørge ejendomsadministrationen om en måde at foretage en afstemning på.

8.    Stigestrenge opstart 6/8
Bestyrelsesformanden orienterede om at der er blevet varslet opstart af stigestrengsprojekt til beboerne 237-235A tv.

9.    Opsamling fra bestyrelsens drøftelse torsdag d. 20. juni 2019
Bestyrelsen drøftede tiltaget med dueindfangning i burer og den varsling som en beboer og Dansk Ornitologisk Forening har givet på at politianmelde ejerforeningen. Bestyrelsen besluttede at et bestyrelsesmedlem skulle kontakte de relevante myndigheder og skadedyrsbekæmper for at kortlægge de regler, der gælder for området for at tilsikre at indfangelsen er lovlig.
Bestyrelsen drøftede forholdet om suppleanternes rettigheder i bestyrelsen som kom op på sidste møde.
Bestyrelsen drøftede vandskaden i 233B, 3th.

10.    Nyt fra vicevært
Vicevært orienterede om at der er bestilt 32 cykelstativer.
Vicevært har konstateret at der er behov for at lappe hullerne i facaden ud fra det gamle Martinis skilte.
Vicevært orienterede om en potentiel vandskade i 235F som bestyrelsen ikke har kendskab til.

11.    Eventuelt
Bestyrelsen drøftede at der er observeret adskillige varevogne i de sidste mange måneder, der er parkeret ulovligt.
Et bestyrelsesmedlem orienterede viceværten om at der er behov for at fjerne blade, der samler sig ved trappeopgangenes fuger.
Et bestyrelsesmedlem orienterede om behov for at afholde omkostninger til vedligeholdelse af gårdmiljøets møbler.

12.    Dato for næste møde
Der er aftalt bestyrelsesmøde d. 13. august 2019 kl. 19.

Referat fra bestyrelsesmødet 2. maj

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 torsdag d. 2. maj 2019

Bestyrelsen var fuldtalligt til stede (formand og 4 bestyrelsesmedlemmer) samt 1 suppleant.
Derudover var EF Tønderhus’ tidligere formand og et bestyrelsesmedlem til stede

1.    Overlevering fra tidligere bestyrelse
Den afgående formand og bestyrelsesmedlem berettede om tidligere kutyme og oplyste om diverse emner til den nye bestyrelse.

2.    Bestyrelsens sammensætning og opgaver jf. ejerforeningens vedtægter
Bestyrelsen har besluttet hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er skrevet op til et bestemt antal år jf. vedtægterne.

3.    Sager til beslutning
a.Beslutning taget om at godkende flytning af en bagtrappedør i en lejlighed i stueetagen.
b.Beslutning taget om at godkende en tilsendt lejekontrakt.

4.    Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 19:00