Information til alle i altanprojektet

Montering radiatorer

Da overraskende mange har benyttet sig af muligheden for at få udskiftet radiatorer og/eller ventiler i forbindelse med alt vand er tappet af ejendommen, er Østblik nu påbegyndt monteringen af radiatorer, hos jer som er med på altan projektet.

Dette sker for ikke pludselig at stå i en situation, hvor vejret for alvor slår om, og bliver mere efterårsagtigt, hvilket kræver varme på ejendommen.

Derfor er Østblik nu startet med radiator montering PÅ ALTAN PROJEKTET.

De beboere som har benyttet muligheden for udskiftning af radiator/ventil, men IKKE er med på altan projektet, bliver som tidligere oplyst, kontaktet direkte af Tommy fra Østblik, for en dato for udførelsen af arbejdet.

Hilsen

Per

Vedrørende altaner på 2. sal

Til dem på 2. sal der skal have altan.


Her de lejligheder hvor gulvet skal op når altan kommer:
247 2 th
245 2 th
241 2 th 
239 2 th 
239 2 tv 
233 b 2 th
249 e 2 tv
 249b 2 tv


Husk at rydde 2 m fra vindue og ind i lokalet.I vil blive varslet når der er 2-3 dage til Balco kommer og går i gang. 

Udskiftning af radiatorer

Information til de ejere/beboere som har bestilt udskiftning af radiatorer og/eller ventiler

MEN IKKE ER MED PÅ ALTAN PROJEKTET

Østblik VVS vil fra start uge 36 påbegynde arbejdet med udskiftning af radiatorer og/eller ventiler i forhold til de tilmeldinger der er indløbet.

Man laver en lejlighed færdig – altså nedtager og opsætter samme dag.

Hver enkelt, der er tilmeldt udskiftningen, vil få besked direkte fra Østblik VVS via den oplyste mailadresse, om hvilken dag de kommer i de respektive lejligheder. 

Husk derfor at checke indbakken.

Som skrevet færdiggør man arbejdet i hver enkelt lejlighed, dog vil man når alle tilmeldte lejligheder er færdiggjorte, og der igen er vand på ejendommen, foretage en gennemgang for at checke for evt. utætheder.

Alle får som skrevet besked direkte fra Østblik VVS om dagen for udførelse af arbejdet, men for en sikkerheds skyld, skal vi henstille til, man aflevere nøgle til viceværten, som så vil sørge for Østblik får nøglen udleveret til den varslede dag. Nøgler returneres i postkasserne når gennemgangen/check er udført.

Hilsen

Per vicevært &Tommy Østblik VVS

(De lejligheder som er med på altan projektet, og hvor der igen skal opsættes radiatorer, bliver varslet på et senere tidspunkt for dette arbejde)

Nye altaner – Forud varsling Til beboerne på Borups Allé 233-249E

page1image60547616

Nye altaner – Forud varsling Til beboerne på Borups Allé 233-249E

Der er nu kort tid til at arbejdet med etablering af de nye altaner begynder. Etablering af byggepladsen udføres i uge 34 og monteringen af de første altaner sker omkring uge 35.

Hvad skal du/I gøre:

Vi skal i forbindelse med opsætning af altaner, bede dig/jer om at tage billeder og andre effekter ned fra væggen ud mod altansiden, da vibrationer fra arbejdet med boring i muren m.m. kan forplante sig videre i hele væggen. Hvor døren skal monte- res skal du/I også nedtage rullegardiner, persienner og andet der kan være til gene for arbejdet. Vi anbefaler, at du/I holder væggen samt pladsen foran terrassedøren ryddet i hele byggeperioden.

Gener ved arbejdet:

Der vil i forbindelse med renovering og montering af nye altaner være gener i form af støv og støj. Du skal holde døre og vinduer på altansiden lukket i hele byggeperi- oden mellem kl. 07.00 og kl. 19.00.
Altandørene vil i en del af byggeperioden være spærret for adgang, men vil kunne benyttes som flugtvej.

I skal være opmærksomme på, at det indvendige arbejde med lysninger ved altan- døren, vil ske gennem lejligheden, hvorfor vi kommer til at have jeres nøgler i byg- geperioden, som vi får udleveret af viceværten.

Kommende varsling:

Du/I vil modtage yderligere en varsling med præcis angivelse af opstartsdato vedrø- rende din bolig, 2 til 3 dage før arbejdet går i gang.

Spørgsmål:

Alle spørgsmål om altanprojektet kan rettes til altanudvalget eller bestyrelsen.

Vi håber på et godt samarbejde i byggeperioden, og at I bliver glade for de nye alta- ner.

Med venlig hilsen BALCO Altaner

Nedtagning af radiatorer

Information angående nedtagning af radiatorer altanprojektet.

Hermed en vejledende tidsplan over hvornår Østblik kommer i de forskellige lejligheder i forbindelse med nedtagning af radiatorer.

Tirsdag den 11/8

235A – 235F – 233A- 233B

Onsdag den 12/8

239 – 241 – 243 – 245

Torsdag den 13/8

237 – 241 – 247

Fredag den 14/8

247 – 249A/B/C

Mandag & Tirsdag den 17/18/8

249C/D/E

Venligst sørg for der er afleveret nøgle, således

altanprojektet ikke forsinkes. 

Radiator tilbud mm.

Information fra viceværten 

Jeg holder ferie fra den 27/7 til den 07/08

Som altid, kan man finde telefonnumre til vores hushåndværkere i skabene i portene, såfremt der opstår en pludselig skade.

Alternativt kan man kontakte administrationen eller bestyrelsen.

Til de beboere som ønsker at benytte sig af tilbudet fra Østblik VVS og bestyrelsen, angående udskiftning af radiatorer og/eller ventiler, så bliver der nu omdelt en info, pris og tilmeldingsseddel i alle postkasser. Ellers kan du finde den her.

Her kan man se priser på de mest gængse radiatorstørrelser, samt priser på ventiludskiftning. Vi anbefaler man kontakter Østblik VVS såfremt man har spørgsmål. Kontakt også Østblik såfremt ens radiatorstørrelse ikke fremgår af listen.

Man udfylder sedlen med navn,adresse,telefonnummer og mailadresse.

Tager et billede af den udfyldte seddel, og sender til Østblik.

Østblik kontakter herefter hver enkelt beboer.

HUSK SIDSTE TILMELDINGSFRIST ER MANDAG DEN 17.08.

(Som den opmærksomme læser vil se, har der indsneget sig en tastefejl i datoen. Datoen er 14. Juli 2020)

Bestyrelsen opfordrer til, man tager et kig på sine nuværende radiatorer og ventiler, og benytter sig af tilbuddet om udskiftning, såfremt man alligevel har planer om udskiftning på et senere tidspunkt.

Til alle som er tilmeldt altanprojektet:

Da jeg først er retur fra ferie mandag den 10. august, og nedtagning af radiatorer i forbindelse med altanprojektet starter samme dag, har jeg ikke mulighed for at tage imod nøgler til dette, før fra mandag morgen.

Man kan aflevere sin nøgle i min postkasse – gør man det skal nøglen lægges i en kuvert, mærket med adresse.

Nøglerne vil blive gemt til både radiator og altan projekt, de vil blive returneret når fejl og mangel gennemgang i december er vel overstået.

Ønsker alle en god sommer

Per vicevært.

Ista aflæsning

Information fra ejerforeningen

Ista/Clorius har på alle opgangsdøre varslet varmemåler aflæsning fra tirsdag den 21.07.

Efter vores vurdering baserer denne varslede aflæsning på en fejl.

Ejendommen har opsagt samarbejdet med Ista/Clorius.

Dette er godkendt af Ista/clorius

Valget er faldet på Techem, som også har udskiftet alle varmemålere til elektroniske målere.

Dette betyder, man fremover ikke skal ind i lejligheder for aflæsning. 

Derfor ser ejendommen ingen grundt til man som beboer sidder hjemme og venter på den varslede Ista/Clorius aflæsning.

Hilsen

Bestyrelsen

Information – altanprojektet, hovedtidsplan og varsling

Opstartsmøde

Altanprojektet har været afholdt opstartsmøde den 26/6-2020, hvor repræsentanter fra bestyrelsen og altanudvalget, Per (visevært), Knud fra Danakon (bygherre rådgiver), administrator og Balko Altaner deltog.

Beboermøde/information

Informationsmøde afholdes i gården ugen inden byggepladsopstart, Torsdag den 13. august kl. 18:00, hvor bestyrelsen, altanudvalget, Danakon og Balco deltager. Indkaldelse udsendes separat fra administartor.

Formålet med mødt er dels at gennemgå planen for etablering af byggeplads og betydningen af denne, tidsplanen, varslinger, nøglehåndtering, etc. samt naturligvis svare på spørgsmål. I er naturligvis meget velkommen til at fremsende spørgsmål på mail altan@tonderhus.dk inden mødet.

Kommunikation

Information fortsætter vi med at udsende via Probo, på opslagstavlen (i opgang/hjemmesiden. 

Generelle og specifikke spørgsmål til projektets udførelse sendes fortsat til altan@tonderhus.dk, hvor bestyrelsen/altanudvalget/administrator vil besvar hurtigst muligt, incl. svar indhentet fra Bygherrerådgiver og Balco. 

Spørgsmål omkring økonomi, jura og individuelle aftaler fortsat skal sendes til Administrator v. Morten Hove (mh@hplaw.dk med kopi til Nina Wurlizer nw@hplaw.dk).

Af hensyn til varslinger og vigtige informationer, opfordres alle ejere at opdatere deres informationer på https://eftonderhus.probo.dk/. Her er det også mulighed for at evt. lejere kan oprettes af ejeren, så lejer får direkte besked omkring nyheder i ejerforeningen.

Start, etablering af byggeplads og byggepladsperiode

Balko har på baggrund af det statiske projekt udarbejdet fremstillingstegninger – og altanerne er sat i produktion, så levering til byggepladsen forventes at ske fra uge 34.

Detailplanlægge af selve byggeplads arealerne – dvs de områder som skal bruges til skurvogne og materialelager – pågår, men som tidligere informeret om vil alle bliver berørt. Vi håber naturligvis på at alle har forståelse for at vi selv har bedt Balco om at etablere altaner i foreningen, så vi bærer over så længe projektet pågår. 

Byggeperioden forventes at blive fra mandag den 17. august 2020 til fredag den 18. december 2020, og alle arealer også parkeringsmuligheder i området, vil i kortere eller længere periode blive påvirket. Det gælder bl.a.:

 • Vej mellem ejendommen og Genforeningspladsen, forventes afspærret i perioden 17. august 2020 til 20. november 2020
 • Græsarealer og parkeringsarealer i begge ender af gården, blive påvirket i hele byggeperioden. Der arbejdes pt. på at begrænse dette mest muligt, men der skal bruges areal til materialelager og i dagtimerne kan områder sikkerhedsmæssigt blive afspærret. Generelt vil bagtrappedørene dog blive friholdte, da disse er brandveje.
 • Port 1, (v. Borups Allé 247 th) forventes spærret uge 35 og uge 36
 • Port 2, (v. Borups Allé 237 tv) forventes ikke at blive afspærret
 • Vej ved Borups Alle 233A og 233B her etableres velfærdsfaciliteter/skurvogne
 • Haver mod Genforeningspladsen – adgang/brug kan af hensyn til sikkerhed blive begrænset i perioder fra 17. august til 20. november 2020.

Udførsels tidsplan

Balco kommer til at arbejde med 3 produktionshold (P1, P2 og L1) – hvor den foreløbige tidsplan incl. forberedelse er (adviseres principielt endelig 2 uger før opstart, se ”Varsling”): 

Forberedelse – der vil være forskellige forberedende aktiviteter, som vil blive varslet inden altan montage. Bl.a.;

 • Besigtigelse – flytning af radiatorer ved Østblik – 7-9. juli 2020. Er varslet.
 • Flytning af radiatorer – opstartes uge 33. Varsles af Østblik.
 • Besigtigelse af udvalgte lejligheder på 2. sal, hvor forstærkning til altan skal sikres under gulv. Varsles af Balco.
 • Ad hoc besigtigelse, for afklaring af specifikke forhold (kort varsling)

P1 – vil arbejde fra facadeplatform ved etablering af altaner i gården (Borups Alle 237 til 247). Alt arbejde vil blive afsluttet og slutbesigtiget for hver opstilling (O); 

 • (O1) Uge 35 – 36, Borups Alle 247 1 t.h. og 247 2 t.h.
 • (O2) Uge 37 – 40, Borups Alle 247 1 t.v., 247 2 t.v., 245 1 t.h. og 245 2 t.h.
 • (O3) Uge 41, Borups Alle 243 2 t.h.
 • (O4) Uge 42 – 44, Borups Alle 243 1 t.v., 243 2 t.v. og 241 2 t.h.
 • (O5) Uge 45 – 47, Borups Alle 241 1 t.v., 241 2 t.v. og 239 2 t.h.
 • (O6) Uge 48 – 50, Borups Alle 239 2 t.v., 237 1 t.h. og 237 2 t.h.

P2 – vil arbejde fra facadeplatform ved etablering af altaner i gården (Borups Alle 233 A til 235 B th, samt 249 A til 249 E t.v.), hvor alt arbejde vil blive afsluttet og slutbesigtiget for hver opstilling (O). Etablere desuden Velux Cabrio (Borups Alle 237 3.t.h, 237 3.t.v. og 249 E 2.t.v.);

 • (O1) Uge 35 – 37, Borups Alle 249A 1.t.h., 249B 1 t.v. og 249B 2 t.v.
 • (O2) Uge 38 – 39, Borups Alle 249C 1 t.v. og 249C 2 t.v.
 • (O3) Uge 40, Borups Alle 249C 1 t.h. (249D 1 t.v.) 
 • (O4) Uge 41 – 42, Borups Alle 249D 2 t.h. og 249E 2 t.v.
 • (O5) Uge 43,Borups Alle 235B 2 t.h.
 • (O6) Uge 44, Borups Alle 235A 1 t.h.
 • (O7) Uge 45 – 46, Borups Alle 233B 1 t.h. og 233B 2 t.h.
 • (O8) Uge 47, Borups Alle 233A 1 t.v.
 • (VC) Uge 48 – 49, Borups Alle 237 3 t.h., 237 3 t.v. og 249 E 3 t.v.

L1 – vil arbejder fra lift og med kran ved etablering af altaner mod Genforeningspladsen (Borups Alle 233 B t.v. til 235 F og 249 E t.h.). Detaljeret tidsplan og varsling udsendes, men da arbejdet af hensyn til haverne i stueplan skal kommer til at foregå fra lift  og ved brug af krav, vil det ske af flere omgange;  

 • Uge 35 – 47, rækkefølge forventes at blive Borups Alle 249 E t.h., herefter 235 F  mod 233 B t.v. 
  • Etablering af altandør (afspærres indtil altan er monteret)
  • Forberedelse af mur montage af altan
  • For montage af altaner på jorden
  • Løft med kran og færdigmontering af altan

Varsling

Ovenstående mulige begrænsninger i adgang til fælles arealer og til parkeringsarealer i gården, samt på offentlig vej, skal betragte som den generelle varsling fra projektet omkring de hovedaktiviteter, der vil foregå i forbindelse med altanprojektet i perioden fra uge 33 (beboer information) og byggepladsetablering i uge 34 til endelig mangeludbedring/aflevering i uge 51.

Den enkelte ejere, skal være opmærksom på at de jf. lejeloven har pligt til at varsle deres lejere minimum 6 uger før arbejdet igangsættes.

Balco vil herefter sørge for at omdele en advisering 2 uger, henholdsvis 2 dage inden arbejdet påbegyndes i den enkelte opgang.

Information om radiatorer altanprojektet

De adresser som er tilmeldt altanprojektet, skal inden opstart have ændret på radiatoren under vindue, der fremover skal fungere som udgang.

Der er derfor gennemgang i de tilmeldte lejligheder.

Gennemgangen foretages af Tommy fra Østblik VVS og viceværten.

De adresser som er med i altanprojektet, har modtaget en information i postkassen med dato og tidspunkt.

Det opfordres til man som ejer er til stede ved gennemgangen, således vi undgår misforståelser.

Har man ikke mulighed for at være tilstede, vil man tage udgangspunkt i de valg, der blev afkrydset ved tilmeldingen til altanprojektet.

Er man med på altanprojektet, bedes man derfor holde øje med den information som vil blive omdelt via postkassen.

Hilsen

Per vicevært.

Information fra E/F Tønderhus

Da der efter sommerferien er opstart af det vedtagne altanprojekt, har bestyrelsen i samarbejde med Østblik VVS lavet en aftale, omhandlende udskiftning af ventiler/termostater og radiatorer.

I forbindelse med altanprojektet, er alt vand tappet af ejendommen (dog kun centralvarmen – ikke brugsvand).

Har man overvejelser om udskiftning af radiatorer og/eller termostater, opfordrer bestyrelsen til man benytter sig af, at ejendommen i denne periode er tappet af for vand.

Husk man i henhold til vedtægterne har vedligeholdelsespligten fra tee stykket på stigestrengen – dvs. vandret rør,ventil og radiator.

Derfor vil der være en ”god pris”, såfremt man benytter sig af tilbudet om udskiftning i perioden, hvor vandet er tappet af.

Prisen afhænger af den enkelte opgave, og aftales mellem den enkelte ejer og Østblik VVS.

Såfremt man ønsker at benytte sig af muligheden for udskiftning af radiatorer og/eller ventiler, bedes man kontakte Per vicevært pr. mail.

Per.vicevaert@gmail.com

Sidste frist for tilmelding er:

MANDAG DEN 17. AUGUST

Herefter vil vi kontakte de tilmeldte ejere for en dato for gennemgang og arbejdets udførelse.

Per vil sørge for kontakten til Østblik VVS.

Hilsen

Bestyrelsen