Bestyrelsesmøde den 22.10.2019 i Tønderhus

Bestyrelsesmøde den 22.10.2019 i Tønderhus

1. Info fra vicevært

Per er godt i gang med indsamling af umarkerede cykler. 

2. Stigestrengsprojekt, tidsfrister efterreparationer, økonomi

Projektet var færdigt den 14/10. Gennemgang den 21/10 for evt. fejl og mangler. 

Tom er blevet rykket flere gange og kommer snarest for at foretage de nødvendige efterreparationer. Rørene i gården vil blive afhentet snarest, så der igen er pænt og ryddeligt. 

3. Røgalarmer

Der er indhentet tilbud fra flere potentielle leverandører. Disse bliver gennemgået og vurderet før der træffes endelig beslutning.

4. Tilbud på varme- og vandmålere

Da vi ikke længere kan sidde lovkravet om individuelle vandmålere overhørigt, er processen med at indhente tilbud fra potentielle leverandører sat i gang. Da det er de samme selskaber, der udbyder varmemålere og aflæsning, undersøger vi, om der er økonomi i at udskiftet nuværende udtjente fordampningsmålere med nye, fjernaflæselige og mere præcise varmemålere.

5. Verserende sager

I forbindelse med den eventuelle gennemførelse af altanprojektet, bør de gamle automat-udluftere tilses med henblik på en eventuel reparation/udskiftning, så vi kan undgå opstartsproblemer, når fyringssæsonen går i gang og ikke mindst når ca. 50 radiatorer skal flyttes/fjernes i forbindelse med altanprojektets mulige gennemførelse.

Bestyrelsen besluttede at bede altanudvalget om at engagere sig i sagen med Ulf Steiness som kontaktperson.

6. Duer

Vi er i dialog med Rentokil og Naturstyrelsen.

7. GDPR-regler

Et bestyrelsesmedlem orienterede om de gældende regler.

8. Næste møde

26/11